Vzduchovy filtr 360

Magnetický filtr je speciálnì definován pro domácí pomoc a nová malá prùmyslová zaøízení ústøedního vytápìní a u¾ivatelsky pøívìtivá pitná voda a pro v¹echna zaøízení instalovaná v tìchto zaøízeních proti kontaminaci pevnými tìlesy. Èastìj¹ím vyu¾íváním ¹pièkových zaøízení a kontrolních a mìøicích armatur na staveni¹tích je potøeba filtrace vody, proto¾e jejich správný a spolehlivý provoz je podmínìn celým stupnìm èistoty tekoucí vody.

Magnetické filtry by mìly být umístìny na potrubí tak, aby smìr toku vody byl synonymem pro ¹íøení ¹ípu na trupu a kryt byl vypu¹tìn ve spodní èásti filtru. Filtry lze montovat na hladké a rovné potrubí. Magnetické filtry se skládají z trupu, sí»ové vlo¾ky, víka, magnetické kazety, tìsnìní a spojovacích prvkù. Konstrukce filtrù zaruèuje velký vliv filtrace vody díky mo¾nosti dvoustupòového èi¹tìní: technické a magnetické. Magnetické filtry lze pou¾ít v domácích ústøedních topeních, prùtokových ohøívaèích, automatických praèkách, myèkách nádobí, vodovodních systémech, které dodávají ve¹keré zaøízení pro vytápìní nebo chlazení. Úèinky magnetických filtrù mimo jiné zabraòují po¹kození údajù o instalaci a vybavení, zvy¹ují úèinnost instalovaných magnetizérù, sni¾ují provozní náklady, sni¾ují odolnost vùèi vodì nebo proudìní kapalin v konstrukci. Magnetické filtry mají mnoho výhod, napøíklad pokud nejsou provozní náklady, jsou prakticky bezúdr¾bové.V Anglii se získá více ne¾ 20 milionù rodinných domù, z nich¾ vìt¹ina má ústøední vytápìní, a tato zemì je v èele rozvoje moderních ekologických technologií, které zlep¹ují provoz vytápìcích systémù. Na povrchu nìkolika minulých let bylo v Anglii prodáno pøes milión magnetických filtrù.