Vyvoj technologie v medicini

V moderní dobì, spoleènì s technologickým pokrokem, jsou èinnosti, které se dosud obtí¾ily, skuteèné. To v¹e díky velkému pokroku, který se dìje pøes noc pøed mnou.

Nikdo není pøekvapen rozhovory, které probíhají pøi údr¾bì mobilního telefonu - ba - po generace, které se narodily v pøedchozích deseti letech, je prostì nemo¾né si pøedstavit nedostatek mobilního telefonu. Proto tento vlajkový pøíklad ukazuje transformaci, která je její podíl.

Technologickým pokrokem je v¹ak i vzhled je¹tì odli¹ných zaøízení ka¾dodenního ¾ivota, stejnì jako postupné zlep¹ování vìcí, které existují u¾ dávno. Pøíkladem mù¾e být kamera známá ji¾ mnoho desetiletí. V souèasné dobì je nápoj z výstrojí, který toto audiovizuální zaøízení dosahuje, jejich postupnou miniaturizací. To je pøedev¹ím pro zvý¹ení pohodlí pøi jejich u¾ívání tak, aby se stali pohodlnìj¹ími bez ohledu na okam¾ik.

Miniaturizace, na kterou si v¹ichni nevìnuje pozornost, má nový prvek - mù¾e ukazovat na pocit soukromí. Jakým zpùsobem - zvìdavý skeptik se zeptá. Napøíklad tím, ¾e do pozadí umístíme cíl, který bychom nemìli podezøení, ¾e by v nìm byl schopen poskytnout obrazové záznamy.

Mikroskopické kamery, proto¾e jsme se ji¾ dostali do takové míry miniaturizace, mohou být u¾¹í ne¾ hlava pinhedu. Díky tomu je vdìèný nástroj pro kvazi-¹pioná¾. Samozøejmì, pro prùmìrného, obyèejného èlovìka, to zní tehdy, kdy¾ byla fikce. A pokud vezmeme v úvahu mo¾nost zaregistrovat takovou kameru takovou kamerou, její¾ úèastníci by nechtìli, aby nìkdo vìdìl o její existenci, pak se do na¹í hypotézy dostává nìco jiného.

Proto je mo¾né mikroskopické zaznamenávání obrazu vyu¾ít i pro ekonomickou inteligenci, pro prohlí¾ení man¾ela, který je podezøelý z nevìry, nebo pro sledování systému na urèitém místì jako alternativní sledování. Bez ohledu na vytvoøení mikroskopické kamery bude u¾iteèné zaøízení pro záznam snímkù v¹ude, kde nemá tradièní buòka ¾ádný dùvod existovat.