Vypuknuti a ukoneeni 2 svitove valky

Výbuch hovoøí o rychlé reakci oxidace nebo rozkladu, která spoèívá ve velkém spalování hoølavých plynù, par, hoølavých kapalin nebo prachu nebo vláken v atmosféøe, co¾ zpùsobuje zvý¹ení teploty nebo tlaku spolu s rázovou vlnou a akustickým efektem.

Výbuch je dùle¾itý ve zcela definovaných podmínkách, a tak kdy¾ je koncentrace hoølavého paliva v pøesnì definovaném rozsahu, který je urèen mo¾ností výbuchu. Koncentrace hoølavé slo¾ky v urèitém výbu¹ném prostoru nezpùsobí výbuch. Pro vytvoøení výbuchu je zapotøebí více dobré energie, její¾ iniciátory jsou schopny ¾ít prvky, jako jsou jiskry, které vznikly pøi provozu strojù a elektrických konstrukcí, pøièem¾ prvky zaøízení se zahøívaly na velmi cenné teploty, atmosférické a elektrostatické výboje. Tato energie je definována nízkou zapalovací energií a je definována jako velmi citlivá energie kondenzátoru v elektrickém poli, její¾ vypou¹tìní mù¾e zpùsobit vznícení smìsi a ¹íøení plamene za specifických zku¹ebních podmínek. Zaøízení pro ochranu proti výbuchu jsou zaøízení s ochranou proti výbuchu, která jsou urèena k publikování na vzdálenostech, kde hrozí nebezpeèí výbuchu.

Hodnota nejmen¹í zapalovací energie je parametr, který jde do analýzy nebezpeèí výbuchu, která vzniká ze zdrojù pøeva¾ujících v urèité oblasti, jako jsou elektrické, elektrostatické jiskry, jiskry, které vznikají z kapacitních nebo indukèních elektrických obvodù, jako¾ i mechanické jiskry.

Palivo musí být slouèenina s okyslièovadlem a zaèátek spalování vy¾aduje iniciaèní èinidlo. Je hor¹í zahájit výbuch prachu ne¾ výbuch plynu. Plyn se mísí s atmosférou spontánnì v dùsledku difúze a pro vytvoøení oblaku prachu je nutné mechanické míchání. Minimalizace prostoru výbuchu napomáhá násilí výbuchu av pøípadì prachu je vnímána jako faktor pøispívající k jeho výskytu. Mezi plyny jsou oxidanty pravdìpodobnì místo kyslíku, napøíklad fluoru. Kapaliny, které jsou oxidanty, zahrnují kyselina chloristá, peroxid vodíku a mezi oxidanty pevných látek jsou: dusiènan amonný, oxidy kovù. Paliva jsou pøedev¹ím v¹echny kapaliny, plyny, ale také pevné látky.