Vymina pokladny za novou

Jak víte, pády v¾dy sestupují dolù. Kromì toho v pøípadì pokladny. Stalo se mi to. Chtìl jsem ji pojmenovat a zjistil jsem, ¾e se staví v nìkolika pøípadech, o kterých jsem nemìla ponìtí. Za prvé - jednoduché selhání, které slu¾ba nepøedstavuje v dobì opravy nebo selhání fiskální pamìti. Dozvìdìl jsem se, ¾e ¾ije velmi zøídka. Pak si mù¾ete pøeèíst pøed daòovým úøadem, pak si vymìnit pamì». A co kdy¾ to není mo¾né èíst?

Poté je tøeba pøístroj odeslat výrobci a provést laboratorní mìøení. Kdy je stále uvedena zmìna v pokladnì? No, kdy¾ byla pamì» plná. Ka¾dá pamì» má pøece jen men¹í poèet míst. Celkovì fiskální chce z poètu denních zpráv. Tady, stejnì jako v minulosti, jsme èetli pøed finanèním úøadem a pak si vymìòujeme pamì». Pøi výmìnì pokladní je je¹tì jedna vìc, je nutné zmìnit daòové identifikaèní èíslo. K tomu mù¾e dojít pøi transformaci spoleènosti. Toto èíslo je zpùsobeno tím, ¾e specifická hodnota byla vlo¾ena do pamìti. A mìli byste si to pøeèíst také pøed daòovým úøadem. Mìl by být vyhotoven pøíslu¹ný dokument a zamìstnanec by mìl zprávu o takovém ètení doplnit. Mù¾eme dostat pamì» a nahradit ji ...? No, ne! Takovou výmìnu mù¾e provést pouze servis výrobce. Samozøejmì, pokud dostali peníze ve správném obchodì - èasto zastaví ka¾dého, proto¾e je slu¾ba. ¾etaková zmìna mù¾e trvat i nìkolik dní. Po výmìnì pamìti musí být pøístroj znovu naprogramován. V takovém pøípadì musí být opìt provedena registrace pokladny u daòového úøadu. & Nbsp; Trvá to spoustu èasu, který u¹etøíme, pokud si koupíme pokladnu na bì¾ném místì.V¹echny internetové pokrmy jsou nespolehlivé a na posledním dopadu nic nenese. Musíme se seznámit s posledními potravinami a stát se. Musíme si také být vìdomi toho, co dìlat, pokud k takovému selhání dojde. Nejzajímavìj¹ím pøístupem je mo¾nost zavolat na místo, kde jsme se dostali do pokladny a zeptat se "co je hodnì"? Na¹tìstí nám stále více takových obchodù pomù¾e polským problémem projít.