Vyhodnoceni rizika vybuchu chomikuj

Úkolem elektrostatického uzemnìní je minimalizovat riziko výbuchu hoølavých látek, produktu elektrostatické jiskry. Nejèastìji se pou¾ívá pøi pøepravì a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní mù¾e mít novou podobu. Nejjednodu¹¹í a lehce komplikované modely se shroma¾ïují od uzemòovací svorky a kabelu. Vyspìlej¹í a technologicky vyspìlej¹í jsou vybaveny ochranou proti uzemnìní, díky ní¾ je mo¾né produkt vyprázdnit nebo pøepravit, kdy¾ je pevnì spojeno uzemnìní.

Elektrostatické uzemnìní se nejèastìji provádí bìhem nakládky nebo vykládky ¾eleznièních a silnièních tankerù, nádr¾í, sudù, tzv. velké pytle nebo prvky procesních zaøízení.

V dùsledku plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s novým obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulemi, kapalinami je mo¾né vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich tvorby lze ¾ít více mísení, èerpání nebo støíkání hoølavých látek. Elektrické náboje jsou vytváøeny kontaktováním nebo výbìrem jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude záviset na elektrostatických vlastnostech povrchù, které pøicházejí do vzájemného kontaktu. V dùsledku snadného a rychlého propojení se zemí nebo bez nabitého cíle mù¾e být vytvoøen krátký proudový impuls, který se projeví pøi konstrukci jiskry.Nedostateèná péèe o jiskøièné výboje mù¾e vést k vznícení smìsi alkoholù a vzduchu, jak dokazuje výbuch nebo ¹patná exploze. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.