Vycvik hodnoceni rizika vybuchu

Toho lze dosáhnout pùvodnì, ale ve výbu¹ném obsahu, tj. Obsahujícím plyny, páry nebo prach. A to je obvykle vytvoøeno v chemických zájmech, nádr¾ích, rafineriích, elektrárnách, lakovnách, chemických továrnách, cementárnách a spoustì rùzných, kde se setkávají prachové nebo prá¹kové výrobky.

Vzhledem k tomu, ¾e v mnoha zemích Evropské unie byly po mnoho let bezpeènostní pøedpisy znaènì rozdìleny, bylo také obtí¾né vymìòovat zbo¾í, bylo rozhodnuto je harmonizovat a zavedly takzvané pøístroje na zaøízení v ohro¾ených zónách. Oznaèení ATEX.

Jaké jsou ATEX znaèky?Tento termín obsahuje podrobné po¾adavky, údaje v právním aktu Evropské unie, které musí splòovat v¹echny produkty pro pou¾ití v oblastech ohro¾ených výbuchem. Po¾adavky, které tyto nadace nerozumìjí, mohou být organizovány internì v daných èlenských státech EU, nemohou být pouze v rozporu s dùvody EU a nemohou tyto po¾adavky zhor¹it.Ka¾dé zaøízení uvedené do provozu v prostøedí s nebezpeèím výbuchu musí být oznaèeno v souladu s naøízením zavedeným smìrnicí. Tyto znaèky zpùsobují øadu symbolù, které definují rùzné povinné parametry pro tato zaøízení. A samozøejmì:Uvedením znaèky CE na výrobek výrobce prohla¹uje, ¾e tento úèinek splòuje pøísné po¾adavky smìrnice.Prostory, ve kterých ¾ije riziko výbuchu, jsou rozdìleny do oblastí ohro¾ení. Oznaèení nebezpeèné zóny také informuje o povaze hrozby a její vý¹ce:- plynová a kapalná zóna, jako¾ i jejich výpary byly oznaèeny písmenem G- zóna hoølavého prachu - písmeno D.Pak zaøízení odolná proti výbuchu byla rozdìlena do dvou skupin:- síla Av¹ak stejné údaje jsou dány pozici v dolech,- skupina II jsou zaøízení urèená k práci na povrchu z hlediska nebezpeèí výbuchu plynù, kapalin nebo prachu.Dal¹í klasifikace urèuje stupeò tìsnosti skøínì zaøízení a odolnost proti úderùm.Úèinek je jednoznaèná teplotní skupina, tj. Maximální povrchová teplota, pøi které zaøízení mù¾e vytváøet.Které jsou výhody pou¾ívání znaèky ATEX:- zaji¹tìní bezpeènosti v prùmyslových místech,- omezení hospodáøských ztrát vyplývajících z mo¾ných hrozeb nebo selhání,- sní¾ení prostojù pøi práci,- zaji¹tìní po¾adované kvality zaøízení.