Volny pohyb zbo i v nimeini

Smìrnice ATEX je hovorovou smìrnicí Evropské unie, která sjednocuje pøedpisy týkající se po¾adavkù, které musí splòovat výrobky, které se dostanou do pùdy v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. To umo¾òuje tok zbo¾í znaènì mezi v¹emi èlenskými státy, proto¾e, jak víme, volný pohyb výrobkù je jedním z obvyklých pøedpokladù evropského spoleèenství.

V Polsku je ATEX popsán v zákonì ministra rolí v dìjinách základních po¾adavkù na nástroje a ochranné systémy dat pro zisky v potenciálnì výbu¹ných oblastech, jako¾ i texty a derivátové znalosti (smìrnice ATEX 94/9 / ES.Smìrnice podrobnì popisuje po¾adované úrovnì bezpeènosti a metod, které musí produkt splòovat v závislosti na prostøedí, v nìm¾ se bude cítit. Je v¹ak tøeba si uvìdomit, ¾e kromì po¾adavkù smìrnice ATEX musí ka¾dý výrobek splòovat pokyny vyplývající z následných dùle¾itých úkonù týkajících se daného sortimentu a pou¾ívat certifikáty po¾adované zákonem.Hlavním prostøedím, ve kterém se uplatòuje princip, jsou doly, zejména podzemní, vystavené výbuchu metanu a / nebo uhelného prachu. Dal¹í zranitelné oblasti zahrnují chemické závody, elektrárny, cementárny, døevoobrábìcí stroje a umìlé hmoty. Klasifikace prostoru jako zóny výbu¹ného nebezpeèí je dána pøítomností výbu¹ných koncentrací ve vzduchu a èetnosti jejich vystupování. Výrobek, který neobdr¾í certifikát, by mìl být z tohoto sektoru rychle vyøazen. Tím se zvý¹í pøedev¹ím bezpeènost obsluhovaných osob a sní¾ení ztrát spojených s velkými událostmi. Díky odpovídající konstrukci v¹ech konstrukcí a pøíslu¹enství je mo¾né minimalizovat nebezpeèí útoku na daném pracovi¹ti témìø na nulu.Certifikaèních orgánù produkty v Polsku UDT-CERT, ITG KOMAG, Central Mining Institute Experimental Mine "Barbara" a OBAC Miko³ów - Centrum pro výzkum a certifikaci Sp. z o.o. s hlavním mìstem v Gliwicích.Kromì Evropské unie platí certifikaèní normy IECEx, jejich¾ hlavní informace jsou v souladu se zásadou ATEX. V oblasti Evropského spoleèenství se certifikace IECEx nevy¾aduje.