Vitrani leroy

Nesprávná instalace odsávání prachu a centrálního vysávání zpùsobuje vá¾né nebezpeèí výbuchu. Proto musí být ka¾dá instalace provedena spoleènì s platnými normami uvedenými v direktivì ATEX, tzv. Instalace "atex".

Identifikace a posouzení rizika výbuchuAbychom si vybrali efektivní formy ochrany zaøízení proti výbuchu, musíme identifikovat a také rozpoznat její nejslab¹í body. Provádíme tzv vyhodnocení rizika výbu¹nosti na výkonné úrovni. Tento dokument sestaví øadu doporuèení pro úøad, který má zájem o projekt. Po jejich zavedení bude aplikace navrhnout závìreèné vyhodnocení rizika výbuchu nebo dokument ochrany proti výbuchu.

Minimalizace rizika výbuchuVe smìru sní¾ení rizika exploze, vytvoøený v zaøízeních se hrají øe¹ení, jako jsou: antistatické nebo vodivých datové kazety pro filtraci, elektrických a neelektrických zaøízení ATEX, odpovídající kontrolní a mìøicí zem.

Minimalizace úèinkù výbuchuPøirozenì není mo¾né vylouèit nebezpeèí výbuchu na jednom konci. Proto se spoleènì s po¾adavky obou smìrnic ATEX pou¾ívá ochrana proti výbuchu v zaøízeních.

Dodávky pro odbìr prachu a centrální vysávání jsou postaveny v systému na klíè. Znamená to, ¾e specialisté pøebírají plnou zodpovìdnost za komplexní realizaci v¹eho od doby investice - od návrhu, pøes výrobu ka¾dého prvku systému a¾ po montá¾ a uvedení do provozu nového instalovaného zaøízení.

Ulo¾ení pøes optimalizaciZvlá¹tní dùraz byl kladen na optimalizaci filtraèních zaøízení z hlediska energetické úèinnosti a úèinnosti odstraòování prachu. Tyto èinnosti pøiná¹ejí po¾adovaný finanèní výsledek a pøedev¹ím pøispívají k ochranì pøírodního prostøedí na¹eho svìta.

Efektivní a zároveò velmi efektivníFiltraèní materiál je nejdùle¾itìj¹ím faktorem pro úèinný, a proto bezpra¹ný prvek systému sbìru prachu a centrální vysávání. Dobøe zvolený výrobek zaji¹»uje vysokou èistotu zneèi¹tìného vzduchu bez zohlednìní pracovních podmínek. To je dùvod, proè si in¾enýøi urèitou dobu zvolili danou investici.