Ueetnictvi hamburg

Hrdový válec je proto komplikovaný válec, který je vybaven rychloupínacím ventilem. Dotyèné válce mají hasicí médium, které je pod stálým tlakem. Konstrukce diskutovaného válce umo¾òuje nejrychlej¹í zavedení hasiva do bytu chránìného zaøízení.

Hrd válce jsou primárnì pou¾ívány pro po¾ární ochranu systémù ve formì nebezpeèí, jako dùkaz hoølavých materiálù. Zahrnuje mimo jiné filtry, míchaèky, sila, cyklony, granulátory a su¹ièky.Kromì toho mohou být válce pou¾ity jako ochrana proti výbuchu pøístrojù, potrubí, kanálù, nádr¾í, kde se nacházejí prachy ST1-ST3 a alkoholy a hybridní smìsi. Je to poslední, jako by ka¾dé odvìtví prùmyslu.Je tøeba mít na pamìti, ¾e tyto nástroje chtìjí existovat zakoupené v certifikátech, a to je zpùsob, jak potlaèit výbuch a hasicí bariéru. V pøípadì výbuchu se jedná o certifikát notifikovaného orgánu FSA: FSA 09 ATEX 1595X. Úspì¹nost hasicí bariéry je v¹ak certifikát notifikovaného subjektu FSA èíslo: FSA 09 ATEX 1596X.

Pøípustný objem válce je pìt litrù. Válce musí být uzavøeny pevnou ocelovou membránou. Tyto válce nelze bìhem servisních prací pou¾ít v ¾ádném systému. Válce by mìly být aktivovány s minimálním napìtím 100 / 300V a nakonec se vyhnout aktivaci náhodným napìtím. Samozøejmì existují hrd válce s vìt¹í hmotností a ve smlouvì s posledními jsou aktivovány proporcionálnì vìt¹ím napìtím.Typické válce jsou prá¹kové. Smìs po postøiku sni¾uje tlak pøi výbuchu. To funguje neutralizací výbu¹né atmosféry.Tam, kde pou¾ití bì¾ných prá¹kových lahví mù¾e vést k vìt¹ím ztrátám ne¾ výhodám, pro dùkaz ve farmaceutických závodech, zaøízeních pro potravináøský prùmysl to pou¾ívají válce hrd.Tam jsou také hrd válce naplnìné vodní párou. Pøedstavují vodu s teplotou vy¹¹í ne¾ je bod varu. Vodní pára je urèena k potlaèení výbuchu.Struènì øeèeno, válce jsou systémem pro potlaèení výbuchu. V kompletním hrd systému fungují vedle dekompresního systému pro ochranu proti výbuchu a izolaci výbuchu.