Ueetni program leader

Dùle¾itým úkolem moderního úèetnictví je transparentní vedení záznamù a efektivní slu¾by zákazníkùm, svìøením úèetnictví známých spoleèností úèetním úøadùm. Úèetní programy pro úèetní úøady umo¾òují efektivní realizaci zakázek jak pro mladé, tak pro bohaté podniky. Ukládání potøebných dat do elektronické technologie usnadòuje pøístup k potøebné dokumentaci. Je to také prostøedek pro ulo¾ení pozice v podniku.

Data chránìná heslem chrání znalosti o problémech financí klientù pøed neoprávnìnými osobami. Na trhu je k dispozici mnoho úèetních programù, které umo¾òují zamìstnancùm vyu¾ít výhodnou nabídku a zvý¹it efektivitu na¹ich operací. Pozoruhodné jsou balíèky programù Small Accounting Enterprise PRO. ©iroká ¹kála programù je poskytována pro malé úèetní kanceláøe, které tvoøí asi 50 spoleèností. Díky nim bude snaz¹í vést knihu ziskù a výdajù, vyplòovat prohlá¹ení o PIT a DPH, vystavovat faktury atd.Podpora velkých firem je zaji¹tìna úèetním programem PRO Plus. Usnadòuje servis a¾ 500 podnikatelským subjektùm. Soubor nabízených balíèkù obsahuje programy, které dokonale zrealizují knihu ziskù a výdajù. Personální dokumentace, mzdy a platby ZUS budou organizovány a udr¾ovány. Díky fakturaci bude funkce mnohem rychlej¹í.Dobrá nabídka zahrnuje balíèky e-Deklaracje a zamìstnaneckých programù odeslané do zahranièí. Jedná se o doplnìní poèítaèových èasopisù urèených pro úèetní spoleènosti. Díky elektronické deklaraci budou v¹echna elektronická prohlá¹ení doruèena daòovému úøadu do jedné hodiny. Jsou instalovány v elektronickém podpisu zákazníka.Slu¾by spoleèností, jejich¾ zamìstnanci plní na¹e povinnosti v zahranièí, jsou usnadòovány poèítaèovým programem, díky nìmu¾ budou platy osob vyslaných mimo území Polska uvedeny v pøíslu¹ném a pøíslu¹ném øízení s platnými právními pøedpisy.Systém úèetnictví je umo¾nìn pomocí bro¾ury Infor System Biuro Handlowa. Je to zále¾itost úøadù, které nejen poøizují dokumenty, ale také pøímo pracují na vytvoøení bilanèních tabulek, výkazù o finanèní èinnosti nebo na pøípravì zpráv. Program je podporován systémem Windows, Linux, Unix a Mac OS.