Technicky stav vozidla

Pøesná specifikace velikosti a typu zatí¾ení je nezbytná pro analýzu technického stavu zaøízení, výbìr materiálù, urèení pøíèin po¹kození nebo mo¾nost zmìn a péèe.

V kontraktu s vý¹e uvedeným pou¾íváme numerické metody pro pøesné urèení úrovnì zatí¾ení v souèasné metodì koneèných prvkù (FEM.Metoda koneèných prvkù se mù¾e vztahovat jak na statické, tak na úèinné prvky. V dynamických událostech je dùle¾itým problémem napøíklad rychlost zmìny zatí¾ení, tøení a mediální toky. Výpoèty mes se pou¾ívají jak v okam¾iku urèení pøíèin selhání, tak v pøípadì znièení.Typické analýzy týkající se výpoètù mes se týkají pøedev¹ím:- ovìøení stavu napìtí a kmenù ve smyslu urèení kritických míst,- úprava stavu v plánu sní¾ení intenzity struktury,- ovìøení pøíèin ¹kody a také jejich pøíjmy z provozu,- modelování odlitkù a tokù.Tato hra, mes výpoèty si také pamatují velmi ¹iroký význam v námoøním prùmyslu. Pøi návrhu plovoucí nebo ponorné konstrukce jsou detailní FEM analýza jejich silných stránek a nových charakteristik klíèem k pøíjemnému a efektivnímu øe¹ení.Nejlep¹í je vytvoøit pøedbì¾né analýzy ji¾ v základní fázi projektu. Tím se zabrání chybám v dal¹ím návrhu. Nejdùle¾itìj¹ím faktorem výpoètu je kontrola okam¾ité pevnosti navr¾ené konstrukce. Jak jako celek, tak v hlavních uzlech. Mescalovy výpoèty se stále pou¾ívají k urèení únavové síly.V horkých letech do¹lo k revoluci ve výpoètech nepoøádek a postupnì se otevírá nepøípustnost místního vyjádøení materiálu. V systému s posledním mù¾ete rychle nastavit extrémní otázky a chránit vodní katastrofy, které se mohou stát. V souèasné dobì existují práce na vývoji standardù pro minimalizaci ¹kod zpùsobených pøi srá¾ce. Obrovský nárùst výpoètu nepoøádek byl zahájen projekty EU "Harder" a "Cíle". Pou¾ití výpoètù mes je je¹tì vìt¹í.