Souti hoteloveho prumyslu

Potrat je stále neohrabaným tématem tabu. Navzdory tomu se ka¾dou chvíli média dotýkají tohoto trápného tématu, ukazují rozhovor s pevným oponentem potratù nebo naopak. Samozøejmì, potlaèení problému nepodporuje jeho øe¹ení a na druhé stranì jeho replantování samo o sobì nebude. Pokud v¹ak problém existuje, není o tom ¾ádný pochyb. Podle zákona a stále podle èistých a nábo¾enských hodnot není potrat nebo ukonèení tìhotenství mo¾né. Je to pøeru¹ení nenarozeného dítìte, které ji¾ zaèalo, co¾ závisí na trvalé a neodcizitelné ochranì. Existují v¹ak právní výjimky, které umo¾òují matce dítìte odstranit tìhotenství. Takové prvky zahrnují ohro¾ení zdraví nebo bydlení matky, ¾ivot budoucího dítìte a odhalování vá¾ných, nevyléèitelných vad dítìte. Existují v¹ak situace, kdy by budoucí matka nemìla mít dítì: tak je tøeba jednat s iniciativou ¹patného vìcného stavu nebo velmi mladého vìku. V takové situaci, samozøejmì - v okolí polských a církevních výmazù, volby jsou nemo¾né. Budoucí matka je buï neoprávnìným potratem, potratem nebo narozením dítìte, a pak poslán k pøijetí.

Samozøejmì, ¾e nebudeme tady ani z pohledu, zakázat nebo podporovat potrat, zdùvodòovat. Nemáme v úmyslu zakrýt skuteènost, ¾e v pøípadì pøíkladù bych rád, kdyby se nestalo, ¾e by ¾eny nebyly neuteèné. Nebo jaké jsou ¾eny, nejsou vìtrné bytosti. V akcích jsou v¾dy rùzné vìci a staré, zatímco jejich pøístup k vybraným je velmi individuální. A dokonce i abstrahování od neopatrného teenagera, jeho¾ hlavní sexuální zá¾itky pøestaly být tìhotné, ale stane se to. Je mo¾né, ¾e bohaté ¾eny, které jsou zamìstnání, kterou nemohou, nechtìjí s knihou smíøit, rozhodnou se o potratu. Polský zákon jim samozøejmì brání, a proto musí hledat komentáøe v nìmeckých, slovenských a rakouských nemocnicích.

Není pochyb o tom, ¾e v nìkterých pøípadech ne¾ádoucího tìhotenství mù¾e být v¹echno zkráceno na krátké prohlá¹ení "muselo být uznáno". Také, jestli¾e v úspìchu caprice potrat by mìl být zakázán, tak v zákonem povolených sezón polská vláda by mìla umo¾nit ¾enì ukonèit její tìhotenství. Stejnì jako z minulosti, i pøesto, ¾e splòují zákonné podmínky, lékaøi odmítnou provést tento postup, vystavit pacienta ohromnému riziku ztráty jídla a nejen zdraví ¾eny, ale i dal¹ího dítìte. Pak je to nepøijatelný èin.