Software pro obchodni spoleenost

Pøi hledání ideálního softwaru pro firmy stojí za to vyjádøit názor na program ERP Optima, který je provozem spoleènosti Krakow Comarch. Program Comarch ERP Optima je klasickým nástrojem pro prùmìrné a malé podniky, které usnadòují správu oblastí, které jsou pro nì charakteristické. Kromì modulù pro úèetnictví a lidské zdroje obsahuje software také moduly pro maloobchod a sklad, které jsou ideální pro oddìlení prodeje a logistiky.

certifikátTento program je mimo jiné chválen vlastnit certifikát o sluèitelnosti se zákonem o úèetnictví. Vyplývá to ze skuteènosti, ¾e je neustále aktualizován souèasnými pøedpisy. Kromì toho je snadné pou¾ívat druhý typ zaøízení pro informování a analýzu a online prodej.

pøedplatnéZaplacením mìsíèního pøedplatného za pou¾ívání softwaru mù¾ete získat nejen pøístup k hlavním a silným funkcím, ale také technickou podporu, která umo¾òuje øe¹it aktuální problémy a implementovat øe¹ení ¹itá na míru danému odvìtví a instituci. Díky takovému øe¹ení bude program Comarch ERP Optima pravdìpodobnì nejen usnadòovat a upravovat fungování jednotlivých oddìlení a v¹ech firem, ale bude také u¾iteèný pro nepøímé zvy¹ování výsledkù.

demonstracePøed zakoupením programu Comarch ERP Optima je mo¾né provést 30-denní online demo nebo více z 60denního offline dema. Je to nesmírnì dùle¾ité, proto¾e umo¾òuje rozhodnout, zda takový software bude fungovat v dané znaèce. Mnoho podnikatelù ji¾ dùvìøovalo programu Comarch ERP Optima. Má jen nìco málo pøes 60.000 firem z mnoha oblastí, co¾ je informace o vysoce kvalitním softwaru. Jak vyplývá z prùzkumù provedených mezi podnikateli, bylo s ním spokojeno a¾ 93% lidí pou¾ívajících software Comarch.