Simultanni tlumoeeni var ava

Pøeklad daného výrazu z jednoho jazyka do druhého se provádí nejen písemnì. Na námìstí se zaznamenává nabídka pro lidi, kteøí se specializují na budování tlumoèení v souèasném po sobì jdoucím a simultánním tlumoèení. Patøí k nejpotøebnìj¹ím typùm pøekladù, aby je pøekládali, pøekladatel musí nejen mít dostateèné znalosti, ale i odolnost vùèi stresu, schopnosti vyjadøovat se, a dokonce i takovou èást tvoøivosti.

Konsekutivní vs simultánníKdy¾ jsme to zmínili døíve, rozli¹ujeme ústní interpretace, jako je po sobì jdoucí a simultánní tlumoèení. První z nich se spoléhá na poslední, ¾e pøekladatel má zájem o pøekládání prohlá¹ení bìhem pøestávek, které mluvící osoba pohlí¾í bìhem svého diskurzu. Tento druh pøekladu se shroma¾ïuje, pokud je skupina klientù malá. Mohou pak ¾ít jakýkoli druh tiskových konferencí nebo obchodních schùzek. Souèasné pøeklady, oznaèované také jako simultánní interpretace, se provádìjí v zvukotìsných kabinách. Pøekladatel u mu¾e druhého pøekladatele pøelo¾í text, který sly¹í ve sluchátkách. V¹ichni pøekladatelé provedou takový pøeklad po dobu 20 minut a poté vstoupí do zmìny. Pøeklad doporuèující osoby je viditelný ve sluchátkách, které mají lidé, kteøí pomáhají v konkrétní události. Ve skupinì pøípadù se simultánní tlumoèníci pøekládají z pasivního (nauèeného do aktivního (rodného jazyka.

Dokonalý pøekladatel?Tlumoèník, který se probudí k simultánnímu tlumoèení, vy¾aduje vysokou sílu pro stres, reflexy a vhodnou diktu. To je pak jediný z nejdùle¾itìj¹ích typù pøekladù, které lze provést - ¾eny na souèasné vìtì obvykle mají pomìrnì velký kurz, které ¾ijí za rok nebo dva a pøestávají být zkou¹kou potvrzující vysokou kvalifikaci tlumoèníka.