Servis pokladny elzab jota

https://neoproduct.eu/cz/motion-free-jedinecny-balzam-pro-problemy-s-kloubem/

Pokud jste majitelem nìjakého prodejního nebo stravovacího zaøízení, znáte ¹ílenství, ¾e rychlost lidské slu¾by je nápojem nejdùle¾itìj¹ích úkolù, které musíte splnit. Pravdìpodobnì jste v¹ak nikdy nevìdìli, ¾e velkým nápadem pro poslední øadu je nejen rychlost pøípravy objednávky, ale také zavedení objednávky do týmu a jeho zaøazení do fiskální mìny.

Tak¾e pokud jsou va¹e prostory vybaveny zastaralé nebo v nìjaké pokroèilé hotovosti nebo zastaralé, druhá øada významnì roz¹iøuje zákazníkùm pøesnì to, co se pohybuje na jeho plnìní a zpìtného rázu slu¾by, které poskytují!Pro svatbu na trhu existuje stále více a více zaøízení a stravovací prùmysl mù¾e stát stále více a více technologicky pokroèilých øe¹ení, která pøímo zasahují do situace poskytovaných slu¾eb! A pouze s takovou misí, která vytváøí plán ke zlep¹ení kvality cateringových slu¾eb, pùsobíme. Musíme se nabídnout mezi nejrozvinutìj¹í èí¹níky a barmanské produkty - program Gastro Pos Demo.Jeho slu¾ba je nejen velmi intuitivní, ale stále se podobá tradièní pokladnì, tak¾e se lidé nebudou obtí¾nì pøizpùsobovat nejnovìj¹ím øe¹ením! Navíc celý program hraje v dotykovém tìle a poskytuje populární a nejdùle¾itìj¹í mnohem vìt¹í výbìr objednávek. Také identifikace èí¹níka pøiná¹í znaèný technický pokrok a snadné pou¾ití, proto¾e nastává zadáním kódu, který je vhodný pro konkrétního zamìstnance nebo dokonce jednodu¹eji pomocí speciální magnetické karty.Program Gastro Pos & nbsp; je rozhodný "Musí mít", pokud chcete poskytovat zákaznický servis na poslední globální úrovni! Gastro Pos se pou¾ívá a oceòuje v mnoha skvìlých gastronomických zaøízeních a elegantních barech! Tak¾e nemyslete na chvíli a myslete si, ¾e vá¹ domov povstane na vy¹¹í úroveò!