Sbirne misto pro evakuaci znameni vesmiru

Výjezdní znaèka je znakem nouzových východních dveøí, které jsou pou¾ívány ve v¹ech objektech stavebních prací, které byly dle platných pøedpisù povinny oznaèit východy, kterými se v pøípadì ohro¾ení provádí evakuace (napø. Po¾ár.

Takové znaèky se pou¾ívají v¹ude tam, kde máme pùsobit s vìt¹ími skupinami lidí, tj. V obchodech, kanceláøích, kulturních a zábavních budovách a fyzických nebo velkých skladech. K výjezdu oznaèenému v angliètinì EXIT èasto vedou døívìj¹í znamení ve stavbì ¹ipek a znamení únikových schodù. Správné znaèení únikové cesty je hlavním bodem ve vìci záchrany zdraví a vydìlávání lidí, kteøí se sami ocitli ve stavu nouze, co¾ zvy¹uje nadìji na ¹tìstí evakuace.

Test EXIT má charakteristickou zelenou barvu bílou a nápis dr¾ák, který poskytuje spotøebované jasnì vidìt pøi evakuaci i pøi velmi dlouhé vzdálenosti (20-25 m. Byla postavena s barevným lepicí fólií s lepidlem vysoce kvalitní, který slou¾í k tomu vysokou pevnost a hou¾evnatost ve tmì nebo PVC desek pøipojených pomocí oboustranné lepicí pásky. Oznaèení nouzových východù se zasekl v cestì budování nejvíce nade dveømi, které vystupují z místnosti nebo domu. Film, který se vyrábìjí oznaèit nouzového východu má vlastnosti, fotoluminiscenèní, díky kterému hoøí v noci, co¾ umo¾òuje efektivní evakuaci i pøi nároèných podmínkách spojených s aktuální nebo s výjimkou vozidel s èistým kouøivost, co¾ omezuje viditelnost.