Rotunda slicer

EcoSlim

©kolení Atex nebo rozsah cílení je diskutován a pøizpùsoben potøebám známé instituce nebo organizace. Následující seznam ukazuje nejdùle¾itìj¹í otázky, na jejich¾ základì je vypracován závìreèný plán ¹kolení. Tento seznam by mìl být v nìkterých pøípadech roz¹íøen o nové problémy.

©kolení Atex zahrnuje:právní dùvody týkající se bezpeènosti výbu¹nosti: smìrnice ATEX 137 a vnitrostátní pøedpisy,Smìrnice ATEX95 a vnitrostátní pøedpisy; & nbsp; vzájemné vztahy mezi smìrnicemi ATEX137 a ATEX95,právní dùvody týkající se po¾ární bezpeènosti: vyhlá¹ka Ministerstva vnitra a správy ze dne 7. èervna 2010 o po¾ární ochranì prostor, objektù a míst; vzájemné informace s informacemi ATEX137,dùle¾ité pravidla pro posouzení a význam oblastí ohro¾ení výbuchem; extrémní posouzení vhodnosti výbu¹ných parametrù plynù, páry kapaliny a prachu,elektrostatické uzemnìní - význam potí¾í, pøíkladù a praktických technických øe¹ení,druhy ochrany proti výbuchu pou¾ívané v prùmyslu a první pravdy podle vlastního výbìru; základní pravidla pro ochranu procesních zaøízení pøed nebezpeèím výbuchu,pøíklady jednotek, které ilustrují úèinnost pou¾ití jednotlivých systémù ochrany proti výbuchu,základní principy bezpeèného psaní vìcí a vyu¾ívání strojù v oblastech s nebezpeèím výbuchu,pøíklady výbuchù v odvìtví,stupeò a dostupnost vìtrání a rozsah zóny ohro¾ení výbuchem, na pøíklad plynárenských zaøízení, vodík, plyn propanbutan, acetylen; body nabíjení baterií, dùvìryhodné skøínì pro skladování chemikálií,elektrické stroje v potenciálnì výbu¹ných oblastech - obecné pokyny pro montá¾ní zaøízení,nebezpeèí nebezpeèné havárie v tomto odvìtví; vybrané obtí¾e související se skladováním, odpra¹ováním, systémy nakládání s uhlím v elektrárnách, omezeními spojenými s pou¾íváním systému na ochranu proti explozi,proces a rychlé nebezpeèí na lince biomasy.