Pyl

Továrna je poloha, ve které ka¾dý den se surovina, která ¾ivé rock, písek, polymery, chemikálie, kovové a jiné hmoty vyrobené jsou domácnosti. Nìkteré z tìchto výrobkù najdete & nbsp; v tisících, a dokonce i stovky tisíc dennì.

Pøi obrábìní v¹ech výrobkù se odpad obecnì odrá¾í ve speciálních nádobách, které se pak vyprázdní a odpad se likviduje. Nicménì bìhem takového obrábìní, jako dùkaz ¾ulové desky, je vidìt, ¾e do vzduchu se pøivádí velké dávky prachu. Je tak jemnì rozemletá, ¾e ani na¹e nosní dutina, která se specializuje na zachycování malých prachových èástic, nepøedstavuje takové zneèi¹tìní a ka¾dý den zamìstnanec, který provádí jednoduché výrobní èinnosti, vdechne znaèné mno¾ství takového prachu. Mohou ho lehce ublí¾it, zpùsobí ka¹el nebo alergickou reakci, ale nejèastìji se zneèi¹»uje tìlo prachem a¾ po deseti nebo dvaceti letech vìcí v konkrétním podnikání za v¹ech podmínek. Poté pùjdeme k lékaøi s plicním nebo vý¾ivovým onemocnìním nebo jiným v souvislosti s proudem, v nìm¾ prachy napadaly, a dozvídáme se, ¾e na¹e onemocnìní zjevnì pocházejí z umìní v souèasném domovì.

Bohu¾el, taková scéna je velmi, ale teï je mù¾eme úèinnì zabránit. Instalace odpra¹ovacích systémù, tzn. Systému odpra¹ování v továrnách vystavených nefunkènosti v¹ech zneèi¹»ujících látek, urèitì problém minimalizuje. Ve skuteènosti se takový systém doporuèuje v¹em prùmyslovým odvìtvím bez dùvodu mìøit zneèi¹tìní. Je známo, ¾e v ocelárnì a poèet výparù se pokut tì¾¹í ne¾ roz¹íøená tovární polystyrenu, nicménì, a zejména nové zaøízení a lidé jsou vystavena ¹kodlivým úèinkùm zneèi¹tìní, ale také jiný model v rùzných koncentracích.

Jsme-li investoøi, pamatujeme si továrnu, mìli bychom pøemý¹let o systému odpra¹ování pøedtím, ne¾ sanitární dùm vykoná náhodnou péèi a donuti nás, abychom ji nainstalovali pod hrozbu likvidace domu. Samozøejmì to bude zahrnovat náklady na nákup a instalaci filtraèního systému a pravdìpodobnì by ¾ilo s náklady na modernizaci haly, na které se nachází. Nicménì, zdraví zamìstnancù je nepochybnì cena, za kterou stojí za to investovat, a jednou to budeme muset udìlat i tak.