Prumyslove vysavaee a kp

Centrální vysavaè je stále roz¹íøenìj¹í. Od normy se shroma¾ïuje v novì vytvoøených objektech, ale také se stává, ¾e se provádí v ji¾ existujících objektech. Nicménì, v posledních dal¹ích domovech je jeho pokrm akutnìj¹í a mnohem dra¾¹í.

Který dokazuje, ¾e vakuové vytápìní je vhodnìj¹í ne¾ tradièní vysávání? No, v pøípadì úspìchu tradièních vysavaèù se ne v¾dy zbavíme v¹ech neèistot. V¹e závisí na hodnotì vysavaèe, ale èasto je mo¾né, ¾e filtr nezastaví prach. Takový vysavaè je také hluèný. Centrální vysavaè (centrální vysavaè není spálená sací vzduch, je umístìn filtr, ¾e èást jako souèást vysavaèe není stoprocentnì úèinný. Nevytváøí hluk, proto¾e motor vysavaèe existuje mimo budovu. Nic není zdarma. Instalace prvního vysavaèe je investice, kterou nemù¾eme litovat, ale ne v¹ichni zùstanou. V ostatních budovách je instalace takového zaøízení pomìrnì snadná, proto¾e celá instalace je distribuována volnì, a to iv pøípadì jiných zaøízení, elektrických nebo hydraulických. Nejvýznamnìj¹í èástí systému je tzv centrální jednotku, která je instalována mimo budovu. Je to témìø tìlo tradièního vysavaèe, ale to bude kontaminovat. Tuhé potrubí je pøipojeno k centrální firmì, která je vedena do støedu (nebo do del¹ích objektù nìkolika sacích otvorù. Takové hnízdo, aby se provedla jednoduchá operace, musí být uspoøádána v první stìnì domu. Pro poslední odsávací poloha vzniká èastìji ne¾ u vysavaèe, pøenosné flexibilní hadice skrz který tvoøí velmi vysávání. Hadice je vybavena tak, aby byla ta se specifickým pøepínaèem nebo v procesu odtahování. Centrální vysavaè bude pravdìpodobnì postupnì vybírat nové stoupence.