Prohla eni o shodi bitner

ES prohlá¹ení o shodì má poté písemné prohlá¹ení, které vytvoøil výrobce (nebo zplnomocnìný zástupce, ¾e jeho výrobek je spoleèný s doporuèeními Evropské unie. Tyto informace musí fungovat na jednom nebo více výrobcích, které jsou jednoznaènì oznaèeny názvem nebo kódem zbo¾í nebo mají svùj vlastní jedineèný odkaz. Výrobce musí podrobit výrobek analýzám a provádìt zmìny vhodné k dosa¾ení po¾adavkù smìrnic.

Pøed vydáním prohlá¹ení o shodì musí být výrobky podrobeny postupùm posuzování shody, a pokud je to nutné (proto¾e vychází z pùvodních pøedpisù, musí materiály také nakupovat dobré certifikáty. Postup posuzování shody se provádí provádìním specifických sledù èinností. Existují takzvané moduly, které jsou obvykle regulovány velkými písmeny. Volba této posloupnosti chce od producenta, jak ji hledat podle svých vlastních pøesvìdèení z pohledu, které mu v zásadì ukazují a zabírají urèité zbo¾í. U technicky prùmìrných výrobkù mù¾e být sled proveden pouze ze samotného prvku (napø. Modul A a pro pokroèilej¹í výrobky se jedná o obtí¾né postupy (napø. U elektromìrù si výrobce mù¾e zvolit moduly B + D, B + F nebo H1. . Následnì je dokumentován prùbìh a produkty èinností. Výrobce uvádí oznaèení CE na výrobky, které tvoøí prohlá¹ení o shodì. Velká pozornost spojená s vydáváním prohlá¹ení o shodì ze strany výrobce vyplývá z toho, ¾e se pøedpokládá, ¾e výrobek, pro který byla dokumentace vytvoøena, splòuje v¹echna klíèová oèekávání a je v souladu s platnými pøedpisy.Dohoda o shodì ES by mìla obsahovat následující informace podle následujícího vzoru (spolu s vyhlá¹kou ministra infrastruktury ze dne 11. srpna 2004 o zpùsobu deklarování shody stavebních materiálù a zpùsobu jejich oznaèení stavební znaèkou:1. Jedineèný identifikátor produktu - èíslo XXXX2. Spoleènost a adresa výrobce - a je-li to po¾adováno, navíc jeho evropský zplnomocnìný zástupce3. Toto prohlá¹ení o shodì zùstává v plném rozsahu odpovìdností výrobce (nebo instalatéra.4. Co je pøedmìtem prohlá¹ení - identifikátor produktu, který bude v pøípadì potøeby reprodukovat jeho obsah - pøilo¾te obrázek5. Pøedmìt vý¹e uvedeného prohlá¹ení je u¾iteèný s pøíslu¹nými právními pøedpisy Spoleèenství (seznam \ t6. Odkazy na specifikace nebo odkazy na harmonizovaná pravidla - ke kterým je prohlá¹ení pøipojeno7. Je-li to vhodné, mìly by být poskytnuty informace o oznámené osobì, která zasáhla, a za pøedpokladu, ¾e osvìdèení by mìlo být poskytnuto8. Dal¹í doplòující informace, jako napøíklad: v jejich¾ zastoupení byla podepsána, okam¾ik a byt vydání, postavení, jméno a podpis.Po vydání prohlá¹ení o shodì mù¾e výrobek obdr¾et oznaèení CE. Pøítomnost tohoto oznaèení na obalu výrobku uvádí, ¾e splòuje oèekávání smìrnic EU. Mluví o otázkách týkajících se zdraví a prostoru, bezpeènosti pou¾ívání a také urèují nebezpeèí, která by mìl výrobce odstranit. Pokud výrobek podléhá posouzení shody a nemá prohlá¹ení o shodì, nemù¾e být schválen pro uvádìní na trh nebo do provozu v Evropské unii. Informace respektuje výrobce nebo v pøípadì úspìchu, pokud má své vlastní sídlo mimo Evropskou unii - svým evropským zplnomocnìným zástupcem.