Program kc spoleenosti recenze

Dne¹ní obchodní software vy¾aduje legální verzi operaèního systému od souèásti systému Windows a originálního, pøimìøenì výkonného poèítaèe. Dokonce i mo¾nosti, které nevy¾adují instalaci, vytváøení cloud a pokraèování v oknì prohlí¾eèe, nebudou vyhovovat 512 MB pamìti.

Ve formì, kdy se investor nechce stát otrokem neustálé aktualizace elektronického zaøízení, s dodateènou platbou nav¹tíví klasický cdn program. Jako dobrý na trhu pracuje pod systémem DOS, i kdy¾ to neznamená, ¾e jeho nabídka skonèila pøed 30 lety. Aplikace je propojena se tøemi základními moduly: fakturace skladi¹tì, kterou lze spravovat i velkým skladi¹tìm, lidskými zdroji, podpùrnou politikou øízení lidských zdrojù a záznamem o pracovní dobì, finanèním a úèetním servisem pro ka¾dou formu úèetnictví. Pracuje bezproblémovì s èteèkami èárových kódù, pokladny a fiskálními tiskárnami, tiskem pøíjmù a fakturaèními pøístroji SET. S jeho pomocí mù¾ete provozovat libovolný poèet skladù a vypoøádat výrobu na základì konkrétních receptù. Systém umo¾òuje vystavování, zúètování a úètování zálohových faktur. Se slu¾bou klasického cdn programu mù¾ete vyu¾ít rùzné slevové schémata a ceníky individuálnì pro ka¾dého partnera, aby pøipravené dokumenty obsahovaly dobré ceny.Software zaznamenává objednávky od pøíjemcù a dokonce umo¾òuje automatickou rezervaci zbo¾í, co¾ je mimoøádnì u¾iteèné pro rychle se rozvíjející sklad. V pøípadì pou¾ití vratných nádob mù¾e být pou¾ita k ukládání vratných obalù. Aplikace pracuje s rùznými tiskárnami, kde lze tisknout kultury a èárové kódy.Program má v Polsku více ne¾ 45 000 u¾ivatelù. Pokud je od zaèátku své nabídky nedostatek, distributor COMARCH nabízí upgrade na nejnovìj¹í softwarové schopnosti s pou¾itím a¾ 40% slev. Samotný proces je pro klienta témìø nepostøehnutelný a v¹e konèí pomocí Comarch Assist.