Preventivni zdravotni peee pro osoby se zdravotnim posti enim

ATEX je právním faktem Evropské unie, který upravuje po¾adavky na dùvìru a prevenci zdraví, které musí provádìt v¹echny výrobky urèené pro funkce v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Poslední smìrnice, která následuje po sjednocení stávajících norem ATEX 2014/34 / EU, vstoupí v platnost od 20. dubna 2016, ka¾dý výsledek bude muset mít následující oznaèení:

1. Oznaèení CE, 2. identifikaèní èíslo jednotky, která certifikát vydala, 3. symbol ochrany proti výbuchu, 4. skupina výbuchu, 5. kategorie zaøízení, 6. typ ochrany proti výbuchu, 7. podskupina výbuchu, 8. teplotní tøída.V¹echna jídla jsou ¾ádoucí, aby neexistovala hrozba bìhem knihy. Vydání certifikátu oprávnìnými osobami (napø. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Centrum pro testování certifikace a certifikace sro Gliwice je omezeno dal¹ími postupy: 1. ES pøezkou¹ení typu - na konci stì¾uje, ¾e zaøízení splòuje pøísné po¾adavky smìrnice, 2. zaji¹tìní jakosti výroby - postup schvalování systému jakosti, umo¾nìní oznaèování výrobku znaèkou CE a vydávání prohlá¹ení o shodì, 3. ovìøování výrobku - postup zkou¹ení a kvalita ka¾dého výsledku vyrobeného v projektu, který souhlasí se smìrnicí, 4. zaji¹tìní kvality materiálu - urèení postupu pou¾itý systém jakosti vèetnì závìreèné kontroly a kontroly výrobku, 5. spolupráce s èlovìkem - postup pro provádìní pøíslu¹ných zkou¹ek ka¾dé vyrobené kopie výrobcem, v zabezpeèovacím zaøízení, jeho synchronizace se zákazníkem specifikovaným v certifikátu ES pøezkou¹ení typu a po¾adavky smìrnice, 6. interní ntrola výroby - postup pro pøípravu technické dokumentace zaøízení, dokumenty by mìly být uchovávány po dobu 10 let od poslední vyhotovené kopie, 7. pøedlo¾ení technické dokumentace oznámené osobì ve smyslu skladování, dokumentace by mìla obsahovat obecný popis, návrh, výkresy, schémata, popisy, seznam norem, výsledky zkou¹ek a výpoètù, prohlá¹ení o shodì, 8. ovìøení jednotkové výroby.