Prachovy filtr

V silách odvìtví prùmyslu postupujeme k potøebì odprá¹ení prachu, který pracuje s výbu¹nými smìsmi prachu a vzduchu. Jedná se tedy o bì¾né procesy související se zpracováním èerného uhlí, døevem v døevozpracujícím prùmyslu, biomasou, organickým prachem vyskytujícím se v potravináøském prùmyslu, prachem v chemickém prùmyslu atd. Lapaè prachu Atex je výbu¹ný sbìraè prachu, který byl vytvoøen spoleènì se smìrnicí EU Atex.

Pro odpra¹ování výbu¹ných smìsí prachu a vzduchu vytváøíme v mo¾nostech nádobí a v¹ech instalací provedených se správnou smìrnicí 94 / 9WE ATEX. Mohou být pou¾ity pro odstraòování prachu v blízkosti skupiny výbu¹nosti St1 a St2. Na¹e filtraèní organismy mají 3D kategorie. To umo¾òuje jejich montá¾ v jakékoli místnosti, která je klasifikována jako nevýbu¹ná zóna, stejnì jako v prostorách s nebezpeèím výbuchu 22.

CollaMask

Pro ochranu zaøízení máme dvì základní metody:

Metoda potlaèení výbuchuTato metoda pou¾ívá systémy, které automaticky reagují na zaèátek rychlého tlaku a potlaèují výsledný výbuch v zárodku. Systém je vybaven tlakovými èidly, které zji¹»ují výsledný výbuch, doporuèí ho ovládacímu panelu, který mìní start ventilu válce hasícím materiálem. Reakèní doba systému od detekce výbuchu k jeho obrazu je pouze asi 60 ms. Velmi silné potlaèení generované exploze zabraòuje vzniku vysokého destruktivního tlaku.

Metoda odlehèení výbuchuSni¾uje se na pou¾ití v¹ech typù membrán nebo dekompresních panelù, které aplikují tlak výbuchu z chránìného zaøízení na vnìj¹í stranu. Tímto zpùsobem bude tlak, který zùstává v chránìném zaøízení, omezen na cenu, která není hrozbou. Pro výrobu technických membrán pou¾íváme jiný zpùsob: kulatý nebo obdélníkový, plochý nebo konvexní, opatøený snímaèem trhliny nebo ne, vyrobený z uhlíkové nebo kyselinovzdorné oceli. Doporuèuje se urèit velkou zónu v prostoru vedle membrány z výjezdu do prostoru výbuchového plamene vedeného smìrem ven.

Kromì toho pou¾ití urèených prostorù s nebezpeèím výbuchu v dosahu specifického zaøízení, ka¾dá z jeho vlastností a prvkù je pøizpùsobena takovým zpùsobem, ¾e jsem jediný, kdo není pøíle¾itostí vytvoøit zdroj zapalování prachu.