Potraviny s vysokym obsahem drasliku

Potraviny pod vlivem jiných faktorù, tj. Vzduchu, mikroorganismù, teploty, podléhají rychlému plánování a zhor¹ování. Ka¾dý den se miliony tun zbyteèného jídla dostanou do sklepù (statistika tvrdí, ¾e ¾ádná polská rodina neposílá ka¾dý mìsíc 50 PLN do ko¹e, co¾ je situace, kdy polovina chud¹í èásti svìta hladuje, je groteskní situace.

Úèinky na stranì druhé, které vytváøejí se zabránilo plýtvání potravinami je hodnì, a jen jeden z nich, tam je èasto roz¹íøení svých pravomocí vakuové balení. Stejnì tak je proces, pøi kterém je nádoba nebo pytel, vakuové balicí stroje je nasáván vzduch, a hermeticky uzavøený obal, aby se zabránilo oxidaèním procesùm potravináøské výrobky - ochranì výrobkù proti plísním, bakteriím, obsychaniem, ztrátu nutrièní hodnoty a chuti. Obaly pro tento standard pro skladování potravin jsou obaly a vaky na vakuové balení. Vaky jsou vyrobeny z fólie PA / PE se standardní tlou¹»kou 70 mikrometrù (nìkteøí výrobci nabízejí tlou¹»ku v rozmezí od 60um - 230μm nebo pøizpùsobení po¾adavkùm zákazníka, pøièem¾ základním principem výbìru sáèkù je - je s tlust¹í filmy, zejména zku¹ených by mìla poskytovat certifikáty pro vý¾ivu a splnit po¾adavky PZH. Film PA / PE vykazuje vysokou mechanickou odolnost proti nárazu, dobrá prùhlednost a lesk (dùle¾ité expozice na výrobek, dobrou svaøitelností, tisknutelné, mo¾nost získání pokovené fólie, vy¹¹í tøídu (vyrobený z profesionálního filmu dovezeného pøevá¾nì ze ©výcarska. Odli¹né síla a velikost pytlù, aby bylo zji¹tìno, ¹iroké uplatnìní pøi balení masných výrobkù, masné výrobky, polotovary, mléka a mléèných výrobkù, nakládané, uzené volné èlánky a a farmaceutické výrobky, poèítaèové díly, automobilový prùmysl. Sáèky pro vakuové balení lze skladovat bez obav v chladnièce a studenou masá¾ let, jsou neutrální k vlastnostem ulo¾ené èlánku (nemìní chu» a styl, to ho pøidat do na¹ich defektù, nìkteré z nich jsou tvoøeny z rozmrazování potravin v mikrovlnné troubì, mýt v myèce a vícenásobné pou¾ít. Vakuovì balené v pytlích, potravináøské výrobky jsou klasickou metodou, která zabraòuje vzniku odpadu. Èím víc vakuových obalù lze pou¾ít i v domácnostech.