Popis zony nebezpeei elektromagnetickeho zaoeni

ATEX - je tedy smìrnicí Evropské unie. Definuje základní po¾adavky, které musí splòovat ve¹keré zbo¾í, uvedené do provozu na plochách s nebezpeèím výbuchu. Specifické po¾adavky jsou umístìny v mezích souvisejících se souèasným pravidlem. Na druhé stranì po¾adavky, které nejsou regulovány ani smìrnicí, ani normami, mohou být cílem vnitøních pøedpisù, které zaèínají v opaèných èlenských státech.

Erofertil

proceduraTaké pøedpisy nemohou být nesluèitelné s radami, ale nejsou schopny své po¾adavky vyostøit. Proto¾e smìrnice ATEX 94/9 / ES nás zavazuje k oznaèení CE. Ka¾dý výrobek "ATEX", který byl oznaèen symbolem Ex, musel být na zaèátku oznaèen znaèkou CE. A pøesto projít postupem nebo být klidný s obvyklou úèastí tøetí strany, pokud výrobce pou¾il jiný modul ne¾ modul A.

Sjednocení pøedpisùVzhledem k tomu, ¾e nejednotná ustanovení týkající se bezpeènosti v jednotlivých regionech EU mìla velké potí¾e s volným pohybem zbo¾í mezi èlenskými zemìmi, bylo rozhodnuto tyto pøedpisy harmonizovat. V pøípadì zaøízení pou¾ívaných pro èinnosti v oblasti ohro¾ené výbuchem dne 23. bøezna 1994 oznámil Evropský parlament a Rada Evropské unie smìrnici 94/9 / EC ATEX, která se konala dne 1. èervence 2003. Byla také zavedena smìrnice 1999/92 / ES ATEX137, která byla také nazývána u¾ivateli ATEX. Jednalo se o malé po¾adavky na bezpeènost práce, v oblastech, kde jsme schopni najít výbu¹nou atmosféru.První smìrnice byla schválena v roce 2003. Druhá smìrnice byla zøízena Ministerstvem hospodáøství, pozic a sociálních forem dne 29. kvìtna 2003 a byla funkèní od 25. èervence 2003. Dne 31. øíjna 2010 do¹lo k osobní novele naøízení ministra hospodáøství ze dne 8. èervence 2010 o minimální dùvìøe a naøízení vlády è. pracovní hygiena související s mo¾ností setkat se s výbu¹nou atmosférou na pracovi¹ti, která nahradila naøízení z roku 2003.