Pokladna a platba kartou

Vyhlá¹kou ministra financí, která vstoupila do údr¾by od 1. bøezna 2015, se v souvislosti s právními slu¾bami zavádí do situace jednotlivých spotøebitelù povinnost pou¾ívat pokladny. Tyto výmìny budou zahrnovat také daòové poradce vedle právníkù. Nicménì, nebudou zacházet s notáøi. Pokladny obecnì slou¾í k ochranì zákazníkù, kteøí obvykle nedostávají potvrzení o pou¾ívání slu¾eb. Mobilní daòové úøady jsou specializovány na právníky a daòové poradce.

Regulace povinné fiskální registrace zavedené ministerstvem financí bude zahrnovat právní a zdravotnické profese vèetnì dentálních, kosmetických, gastronomických a mechanických profesí. U¾ nebude mít roèní výnos vygenerovaný. Jejich pøípad bude srovnán s ostatními profese, které byla tato povinnost ulo¾ena mnohem døíve. A¾ do dne¹ního okam¾iku byli právníci osvobozeni od pou¾ívání pokladen, pokud jejich roèní pøíjem nepøesáhl dvacet tisíc zlotých.Zmìny provedené v bytì jsou signálem, ¾e v¹ichni právníci, kteøí nabízejí slu¾by fyzickým osobám, které nevykonávají hospodáøskou èinnost, budou muset zaregistrovat svou spotøebu ve fiskálních èástkách bez ohledu na zpùsob platby.Usnadnìní proto zákonodárce pøiná¹í zakladatelùm pouze èinnost na právním trhu. Pokud zaènete nabízet právní slu¾by v roce 2015, budou se právníci vzdát, aby donucovali majetek z pokladny po dobu dvou mìsícù od mìsíce, ve kterém zaèali vytváøet na¹e slu¾by.Ministerstvo uji¹»uje, ¾e daòoví poplatníci, kteøí se zaregistrují pomocí svých pokladních slu¾eb, vrátí významnìj¹í èást svých nákladù. Stejný dopad má jistý vliv i na jistotu obchodování nabízeného právníky a na bezpeènost spotøebitelù. V praxi to znamená, ¾e od 1. bøezna 2015 mohou být v¹ichni klienti advokátní kanceláøe po¾ádáni o vystavení potvrzení, které bude uznáno na základì právní pomoci.Pokud jde o notáøe, proè, nebudou mít registr slu¾eb v úhrnu, ale pouze v oblasti èinností, na které se vztahuje zápis do repertoáru Dal¹ím P, pokud nebude pøekroèen zalo¾ena 20000. hranice pøíjmù, nebo v pøípadì, ¾e platba bude realizována zcela bez-cash.