Poekladatel nimeckych webovych stranek

NonacneNonacne ucinny prostredek proti akne

Pøeklad èlánku je pomìrnì velký sám o sobì. Pokud potøebujeme pøekládat nìjaký text, musíme nejen postarat se o "nauèená" slova a pokrmy, ale také o znalosti mnoha idiomù tak zvlá¹tních pro ka¾dý jazyk. Faktem je, ¾e èlovìk, který pí¹e èlánek v anglickém stylu, jej nedává do èistì "akademického" stylu, ale pou¾ívá své individuální návrhy a pøidané výrazy.

V souvislosti se skuteèností, ¾e práce globální internetové sítì je je¹tì vìt¹í, je èasto potøeba provést pøeklad internetových stránek. Napøíklad vytvoøení webových stránek, se kterými chceme dosáhnout nejoblíbenìj¹ího poètu pøíjemcù, musíme to udìlat v nìkolika jazykových verzích. Pøi pøekládání obsahu webové stránky, napøíklad v angliètinì a v na¹em stylu, by se nemìlo jednat pouze o schopnost pøekládat, ale také o schopnost definovat vlastní nápady a popisy, které v originále nejsou pøelo¾itelné. Tak¾e kdy¾ vypadá jako v podnikání? Pøelo¾te obsah webové stránky v angliètinì pomocí pøekladaèe Google. Zatímco obecný smysl textu bude zachován (budeme schopni odhadnout, o èem je konkrétní místo, ji¾ logická posloupnost vìt a syntaxe nebude dostateèná. Je to mo¾né pouze proto, ¾e pøekladaè Google pøevede vybraný èlánek na základì slova na slovo. V praxi proto nemù¾eme èekat na pøípravu profesionální, vícejazyèné webové stránky zalo¾ené na tomto pochopení. Tak¾e tlumoènická praxe v nejrychlej¹ím budoucím èlovìku nenahradí stroj. Dokonce i nejvhodnìj¹í software nemá sílu abstraktního my¹lení. Jediná vìc, kterou mù¾e udìlat, je pracovat podle logiky osoby pøevedené do zvoleného programovacího jazyka. Proto i nejlep¹í aplikace pro pøeklad dokumentù jsou daleko za profesionálními pøekladateli a mohou být v¾dycky rychlé. Pokud se nìkdy objeví pokroèilý nástroj uspoøádaný v cestì silného a abstraktního "my¹lení", pak to bude záda na¹í civilizace. V rámci projektu výuky dobrých pøekladatelù je nutno vytvoøit odpovídající didaktické zaøízení, které nejen¾e vyuèují pøeklady "slovem po slovu", ale také podporují uèení abstraktního chápání daného jazyka.& Nbsp;