Po arni prodejna leszno

Bezvzduchové odvzdu¹nìní je zaøízení, které zabraòuje vniknutí plamene do místnosti. Jediný výbuch je blokován uzavíracím ventilem.

https://funga24.eu/cz/

Bezplameòové odvìtrání je metoda ochrany procesních pøístrojù pøed negativními úèinky výbuchu. V rámci bezplo¹ného odvzdu¹nìní se tlak v oblasti výbuchu sní¾í na urèitou úroveò. Pokud tlak dosáhne nastavené hodnoty, vede k otevøení vyklápìcích panelù nebo klapek odolných proti výbuchu. Pøi jejich otevøení se pou¾ívá nadmìrný tlak, plamen a nespálený a spálený výrobek.Metoda bezplamenného odvzdu¹nìní je v podstatì pravdìpodobnì spojena v oddìlených místnostech, a to díky tomu, ¾e úèinky po¾áru nebudou pronikat do chránìného zaøízení.Doporuèuje se nìkolik nových typù zaøízení, které lze øe¹it v oblasti bezpru¾ového odvzdu¹nìní. Jsou zde pøítomny zejména tøívrstvá bezpeènostní deska a jednovrstvý odlehèovací panel.Tøívrstvá bezpeènostní deska je pøíli¹ ochranná proti nadmìrnému tlaku nebo vakuu tím, ¾e uvolní výbuch.Úkolem jednovrstvého odlehèovacího panelu je chránit systémy pøed úèinky výbuchu, ke kterému dochází pøi mo¾nosti odlehèení výbuchu. Vidí pou¾ití v cyklonech, filtrech, silách apod. Jednotka úspì¹nì úspì¹nì úspì¹nì úspì¹nì úspì¹nì dodává i v sluneèních sluneèních podmínkách, kdy ¾ije nízký pracovní tlak. Jednovrstvý odlehèovací panel se pou¾ívá v potravináøském a farmaceutickém prùmyslu. Mù¾e být pou¾ita v sanitárním poli kromì sterilizace. Miska je pravdìpodobnì vyèi¹tìna metodou SIP / CIP