Peee o vlasy po rovnani keratinu

Mùj neteø si rád hraje s vlasy, mù¾ete ji drá¾dit po celé dny a vyèesat si vlasy. Je také opravdu odhodlána, ¾e pokud chce, aby celá vìc vypadala krásnì, doká¾e zaøídit jeden prstík asi tucetkrát, na nì kdykoli pøidávat doplòky na vlasy nebo si je klipnout. Miluje ¹kolní hry a vaøení pro nì. Její nedávné vytvoøení Královny køikù v¹ak existovalo v originále a potøebovalo perfektní úèes a obleèení. Na zaèátku matka zamotala pár okrajù s luky. Pozdìji tato okouzlující holèièka øekla ne, ne a ne jednou znovu. Vypadám hezkyji v spravovaném vlasu .... tak to zaèalo. Ètyøicet pìt minut natáèení je také dìlá. Vypadala krásnì jako dùle¾itá královna. Nicménì, stejnì jako s princeznami, rychle zmìnila názor. Nemluvì o skuteènosti, ¾e na poèátku vydání pøehlídky uplynulo více ne¾ dvì hodiny. Neoèekávanì ... úplnì zmìnila koncept a ve svém projevu to znìlo trochu víc. "Ne, to se mi nelíbí, proto¾e královnì mi pøipomínám, je to její panna." Po¾ádala si o nový úèes a pøitiskla si vlasy jako plná koka. Vzhledem k tomu, ¾e samozøejmì, jak u¾ døíve vytvoøila, jsme ji¾ v pøípadì jejích vlasù, tak¾e to bylo úplnì rychle. Její matka byla na jedné stranì z rùzných zdrojù a za pár okam¾ikù to bylo v¹echno.

https://neoproduct.eu/cz/dr-farin-man-efektivni-lecba-pro-hubnuti-pro-muze/

Zde mù¾eme najít sponky