Pearl a pokladna

Kdy¾ prodáváme produkty nebo slu¾by pro práci jednotlivcù (napø. Ty, které nefungují, pomù¾eme vám pokladna nebo fiskální tiskárna. Po jejím nákupu je obzvlá¹tì významné oznámení o fiskálním nástroji a fiskalizaci. V¹echny postupy týkající se pokladny by mìly být dokonèeny do dvou mìsícù od jejího nákupu.

Pøedtím, ne¾ zaèneme zaznamenávat tr¾by z daòové èástky, je tøeba pøedlo¾it vedoucímu pøíslu¹ného daòového úøadu. Co by mìlo být souèástí takového oznámení? Nejprve byste mìli napsat, jaký je pøesný poèet registraèních pokladen v kanceláøi. Musíte také poskytnout adresy míst, kde budou shroma¾ïovány.Naøízení ministra financí ze dne 29. listopadu 2012 pøesnì upravuje zpùsob vykazování registraèních pokladen. Spolu s tím, nejpozdìji v den ztráty, je nutné pøesunout více ne¾ polovinu pokladen, které byly oznámeny vedoucímu daòového úøadu. Na zaèátku pøí¹tího mìsíce by mìly být do registru zaøazeny zbývající pokladny.Kdy¾ jsme nyní nahla¹ovali a umís»ovali registraèní pokladny, musí být fi¹kovány. Je to nepostradatelné, pokud chceme pou¾ívat peníze a tiskárny v ekonomické roli.

Co se poèítá s fi¹kalizací pokladny? O pøidìlení daòového modulu (daòové identifikaèní èíslo daòového poplatníka do daòové pokladny. Postaráme se o to, ¾e existuje jediná, silná a nezvratná aktivita. Je nesmírnì dùle¾ité, aby fi¹kalizování pokladny bylo profesionálnì dokonèeno ¹koleným technikem pøipraveným naposledy. V pøípadì chyby nebude mo¾né vyøe¹it nesprávnou fiskalizaci, bude nutné koupit novou daòovou pokladnu, co¾ dokazuje velké náklady. Díky fi¹kalizaci pokladny bude mo¾né pracovat fiskálnì. Od nynìj¹ka budou v pamìti pokladen ka¾dodenní zprávy obsahující informace o problému denního prodeje.Poté, co provedete fi¹kalizaci pokladny, musíte ji pøedlo¾it do sedmi dnù vedoucímu pøíslu¹ného daòového úøadu. To vede k získání registraèního èísla.