Opeoeni vzduchu v poznavani

Den za dnem, a to i na místech, jako jsou pracovi¹tì, jsme obklopeni rùznými vnìj¹ími látkami, které ovlivòují na¹e vlastní jednání a kvalitu. Kromì základní redundance, jako jsou: místo, teplota, vlhkost a celek, se zabýváme také bohatými plyny. Vzduch, který dýcháme, neexistuje v dokonale èistém, ale pra¹ném prostøedí, ve druhém stupni samozøejmì. Pøed opeøením v prachu se doká¾eme bránit pomocí masky s filtrem, aèkoli jiné nebezpeèí jsou ve sféøe, které se èasto nedají snadno rozpoznat. Jedná se zejména o jedovaté látky. Odhalte je dùle¾ité, ale obvykle s takovými zaøízeními, jako je senzor toxických plynù, který vybírá ¹patné prvky z obsahu a hlásí o jejich pøítomnosti, tak¾e nás informuje o hrozbì. Bohu¾el, je zde nebezpeèí, a proto velmi nebezpeèné vzhledem k tomu, ¾e urèité plyny, jako je oxid uhelnatý jsou bez zápachu a systematicky jejich pøítomnost v atmosféøe, co¾ vede k vá¾nému po¹kození zdraví nebo smrt. Kromì oxidu uhelnatého hrozí nám je¹tì dal¹í látky odnajdywalne snímaèem, napøíklad sulfidu dárcem, který v mnoha koncentrace je zanedbatelná a má sklon k okam¾ité ochrnutí. Dal¹ím toxickým plynem je oxid uhlièitý, stejnì nebezpeèný jako pøedchozí a amoniak - plyn, který je skuteènì pøítomen ve vzduchu, ale ve vy¹¹í koncentraci ¹kodlivé pro v¹echny. Detektory toxických látek lze nalézt jako ozon a oxid siøièitý, co¾ je plyn je hust¹í ne¾ vzduch a pamatuje predispozice rychle naplnit prostor obklopený zemi - proè právì o tom, kdy jsme vystaveni léèbì tìchto témat by mìly být senzory zaveden jako bych cítil hrozbu a informujte nás o tom. Jiné jedovaté plyny, kterým mù¾e senzor obdivovat, jsou korozivní chlór stejnì jako vysoce toxický kyanovodík a snadno rozpustný ve vodì, ¹kodlivém chlorovodíku. Jak to je, stojí za to instalovat senzor pro toxické plyny.