Oizeni lidskeho kapitalu vysoka kola ekonomicka v krakovi

Øízení lidského kapitálu je dùle¾itou oblastí. Nedostatek informací na souèasné úrovni ji¾ vedl k pádu mnoha spoleèností. Proè je obratné øízení u¾iteèného materiálu skuteènì dùle¾ité?

pořadí pilulky pro hubnutíZbytečné kilogramy přirozených způsobů, jak zhubnout

Èlovìk se musí cítit pøesnì ve spoleènostiNad ka¾dým z nich se zamý¹lí nad tím, co je vý¹e uvedené pole bezpochyby. Nìkteøí mají smysluplné pøesvìdèení, ¾e øízení lidského kapitálu není nic nového jako manipulace. Pravidlo pøece jen existuje, ¾e zále¾itostí tohoto oddìlení obchodu je pøedev¹ím to, aby se zamìstnanec cítil hodnì ve své vlastní firmì. Jak øekl Andrew Carnegie, prùmyslník, který je známým èasem pití s nejvìt¹ími zamìstnanci svìta: "lidé dìlají za peníze, ale budou vás následovat dal¹í míli, pokud jim uká¾ete úctu, odmìníte s chválou a svolením."

Systém motivace a spokojenostiV práci se øízení lidského kapitálu spoléhá na vyu¾ití metody odmìòování a motivace. Zamìstnanec se nejprve musí cítit dobøe v místní spoleènosti, nebo» obvykle od nìj chci prodat, produkovat a vydìlat pøíjem. Je tøeba si uvìdomit, ¾e polskému podnikání se vzdávají zamìstnanci, kteøí jsou jako mu¾i mezi orgány. Pokud jsou orgány po¹kozeny, tìlo nebude fungovat. Mìlo by se také chápat, ¾e motivace není jen hotovostní bonusy (které jsou pøesnì zapotøebí, vedou k vìt¹ímu pøipoutanosti zamìstnance k blízké spoleènosti, ale také k bonusovým bonusùm. Dobrým systémem je chválit zamìstnance za hodnì práce, dát mu úctu a pøátelství. Na druhou stranu bychom mìli vìdìt, ¾e máme povinnost upozornit na chybu èlovìka, který své povinnosti nevykonává spolehlivì, tak¾e v dùsledku toho na¹e reklamy nepomáhají, øe¹í je a získávají zku¹enìj¹í zamìstnance.

Atmosféra v práciJednou jsem pracovala ve spoleènostech, z nich¾ ¾ena døíve ode¹la. Dùvod pro fotku nebyl zdaleka praktický - v podniku se necítila moc, ona mìla zku¹enost, ¾e ¹éf ji nehodlal respektovat, jinými slovy, prezident nemìl ¾ádný názor na dobré øízení lidských zdrojù. Po nìkolika týdnech mìla ¾ena, jak byla vysoce kvalifikovaná, nìco v nejbli¾¹ím slova smyslu. A nyní, témìø o mìsíc pozdìji, prezident ji zaèal volat s potøebou návratu k umìní a slibùm vìt¹ího zisku. A víte, co se tato osoba vyvinula? Odmítla, proto¾e v pøíjmení byla atmosféra mnohem lep¹í a cítila se tam lépe. Z toho vyplývá, ¾e prostøedky pro správné øízení lidského kapitálu nabízejí nejen bonusy, ale také schopnost poskytnout pøíjemnou atmosféru v knize, proto¾e dobrá osoba pracuje lépe.