Odstranini prachu z pracovniho obleeeni

Odsávací systémy se pou¾ívají témìø v¹ude tam, kde dochází ke zneèi¹tìní pracovi¹» suchým prachem s velmi jemnými èásticemi. Technologické odprá¹ení tohoto typu je vhodné pøedev¹ím pro energetiku, keramiku, svaøování, kov, døevo, farmaceutický a potravináøský prùmysl. & Nbsp; Nejèastìji pou¾ívaným zaøízením pro odluèování prachu je samozøejmì tzv. Lapaè prachu.

Nápoje ze základních problémù, se kterými se lze setkat v prùmyslových areálech, jsou prachy, ke kterým dochází v dobì ka¾dého typu výrobního procesu.K tomuto opylování dochází primárnì na konci zpracování jiného typu výrobkù nebo bìhem lití nebo pøevodu sypkých materiálù.Výsledný prach má bohu¾el extrémnì nepøíznivý tlak na lidské zdraví. Èím men¹í je prach, tím ¹kodlivìj¹í je. Nìkteré pyly jsou toxické a dokonce karcinogenní.Od dne¹ního dne není známo, ¾e dùle¾itá pra¹nost pracovi¹tì zamìstnance mù¾e zpùsobit jak zdravotní problémy, tak i profesní vady. Samozøejmì, ¾e s tímto faktorem je tak dùle¾ité odprá¹it vzduch.

Aby byl systém odsávání prachu silný, je tøeba pou¾ít místní odsávání. ®ijí pøedev¹ím v samonosných zbraních, výhonech nebo známých typech digestoøí, které jsou umístìny v blízkosti zdroje emisí zneèi¹»ujících látek.

Pravidelnì by mìlo být zaji¹tìno odstranìní v¹ech typù nahromadìných hromadìní prachu. Tato akce pomáhá zabránit pohybu prachu a pádu. Kdy¾ se vrstva prachu pøidává hlavnì na zemi ve výrobní hale, mìly by se pou¾ívat prùmyslové vysavaèe, proto¾e hromadìní prachu kolem zaøízení pøedstavuje vá¾nou hrozbu.Systém sbìru prachu by v ¾ádném pøípadì nemìl hromadit elektrostatické náboje, proto¾e by mohl zpùsobit sta¾ení kù¾e a po¾ár.

Kromì toho musíte dbát na tìsnost spojù v instalaci. Je dùle¾ité vìdìt, ¾e pøípadné netìsnosti zpùsobují otáèení jemných èástic na vnìj¹í stranì a to, co je uvnitø, sni¾uje úèinnost odstraòování prachu.