Obeerstveni v nimeini

My v¹ichni rádi vzít a odnést od sofistikovaných pokrmù. Bohu¾el jsme zpravidla pøepracováni a v poslední chvíli se podílíme na pøípravì na¹ich luxusních lahùdek. Je v¹ak vyjádøeno, ¾e nejpopulárnìj¹í øe¹ení jsou èasto nejlep¹í. Proto stojí za to zvá¾it pøípravu sýrových dresù pro mu¾e.

Výbìr sýrùPokud jsme právì takovou nabídkou, stojí za to podávat sýr vyrobený z metod vzdáleného mléka: kráva, ovce a kozy. Optimálním øe¹ením je také jejich uspoøádání v regionech. Umo¾ní na¹im zamìstnancùm seznámit se s jídly z míst, kde nebyli èasto. Zároveò stojí za teoretickou pøípravu a obohacování pøíjemné ochutnávky s historií ka¾dé ze servírovaných sýrù. Nejdùle¾itìj¹í v¹ak je zachovat poøadí chutí. Na desce bychom mìli oddìlit vysoké a mírné sýry. Tak¾e je vytvoøit jejich udr¾ení správné uspoøádání.uspoøádáníV tomto sektoru vyrábíme sýr, a to od nejjednodu¹¹ích (nejlépe je to psát ve 12 hodin, postupnì se postupuje do stále tvrd¹ích. Díky tomu známí zamìstnanci pocítí jemné rozdíly v chuti a vùni jednotlivých produktù.estetikaMù¾eme vrátit sýry na profesionální, specializovanou desku, kterou dosáhneme v èásti obchodù, které nabízejí nádobí. Mù¾eme se také obrátit na poslední silný stojan nebo døevìnou desku, ale pamatujeme si, ¾e je tøeba vìnovat výhradnì této èinnosti. Nìkteré sýry, zejména ty, které se dostanou, jsou podávány v plnìj¹ích èástech. Jiné mohou být pøineseny plátky. Zde pomáhají øezaèky na sýry, co¾ nám umo¾ní øezat sýr na malé a dokonalé plátky.ExtrasKromì sýrù bychom mìli na¹im zamìstnancùm poskytovat vhodné pøísady. Mohou proto být oøechy, olivy, brusinky, jahodové d¾emy, hrozinky a su¹ené meruòky. Je dobré umístit v¹echny pøísady do jednotlivých misky tak, aby nebyly kombinovány se sýrem, který nám slou¾í. V samostatném ko¹i servírujeme bílý chléb (nejlépe køupavou bagetu nebo krekry.Správné vínoMìli bychom také podávat správné víno na sýrovou desku. Nejjednodu¹¹í postup bude odpovídat vínu, které pochází z poslední oblasti samotné, jak doporuèujeme sýr.