Obchodni spoleenost bratpol

Men¹í obchodní podniky jsou øízeny vlastními právy. To je dùvod, proè se zabývají jen nìkolika málo dal¹ími poèítaèovými programy v nich, spí¹e ne¾ pro celé maloobchodní øetìzce. Mlad¹í obchody mají obvykle o nìco men¹í rozmezí, men¹í prostor, zamìstnávají ménì zamìstnancù, a co je nejdùle¾itìj¹í - neobírají se kolem obecných obchodních pravidel sousedících s vysokorychlostními sítìmi.

Proto majitelé malých soukromých obchodù mohou v na¹ich myslích pøedstavit drobné novinky v myslích obchodu, jako dùkaz zavedení propagaèních akcí podle na¹eho uvá¾ení.

Program Mini MarketProgram Mini Market pro mladé obchody je skvìlým øe¹ením pro malé podniky. Umo¾òuje vám dobøe provozovat obchod, provozovat vzhled skladu a sledovat v¹echny vìci v rozsahu zmìn v sortimentu. Takový program vám umo¾ní efektivnì odeèíst ze stavu zakoupeného zbo¾í a zavést nové èlánky a poslední typ sortimentu. Malé obchody díky takovým programùm mohou také zaèít své vìrnostní plány a slevy pro stálé zákazníky.

výhodyJe nesmírnì dùle¾ité pøemý¹let o poèítaèích pøi provozování obchodu. Tím je sní¾it pracovní zátì¾ zamìstnancù takového obchodu, proto¾e vìt¹ina krokù se provádí bìhem nìkolika minut prostøednictvím poèítaèe. Napøíklad ceny produktù se odesílají pomocí èteèky èárových kódù a platba je dána poèítaèi a poté odstranìna ze stavu díky skeneru pøipojenému k poèítaèi. Tím se zastaví pøilepení ¹títkù s cenami produktu a pak zaká¾ete jakoukoli platbu s rizikem chyb, kdy¾ jej klepnete do pokladny. Nebude se skrývat, ¾e i v nízkých obchodech je taková automatizace velmi praktická a bude si kupovat spolehlivý obchod.