Nouzove osvitleni beghelli

Systémy nouzového osvìtlení mají v tomto odvìtví klíèovou úlohu. Ve výrobních halách, kde zamìstnanci obsluhují stroje jako pøístupné pohyblivé èásti, mohou v pøípadì náhlého nedostatku osvìtlení zùstat trvale zranìni a dokonce i jejich provoz mù¾e být ohro¾en. V období výpadku napájení zaøízení pøestanou fungovat, ale motory se zrychlí na vysoké otáèky a¾ po nìkolika sekundách od pøeru¹ení proudu.

ArtrovexArtrovex - Zbavte se bolesti kloubù za 10 dní a nechte je volnì se pohybovat!

I v tìchto strojích, kde jsou systémy, které po odpojení napìtí automaticky blokují práci pohyblivých èástí, jejich chování není témìø okam¾ité. Aby se takovým událostem zabránilo, mìly by být pou¾ity systémy nouzového osvìtlení. Jsou rozdìleny na druhé typy, ale úkolem v¹ech z nich je udr¾et osvìtlení místnosti po urèité dobì výpadku napájení. Díky tomu mohou zamìstnanci bezpeènì zastavit stroje, zatímco v pøípadì po¾áru snadno opustí budovu.

Nejoblíbenìj¹í zpùsob nouzového osvìtlení, vhodný nejen v prùmyslu, ale i v obytných domech, jsou speciální svítidla. Svítidlo nouzového osvìtlení má malou vestavìnou baterii, která uchovává elektøinu bìhem normálního provozu zaøízení. V okam¾iku náhlého výpadku napájení speciální elektronický obvod pøepne napájení svítidla na napájení z baterie. Kontrolka svítí, dokud není vybrána baterie. Systém svítidel nemá urèité funkce, jako je pou¾ití malých baterií, jen nìkolik desítek nebo nìkdy i více ne¾ tucet minut osvìtlení.

Nový systém, který lze pou¾ít v prùmyslu, poèítá s vývojem dal¹í místnosti, kde jsou instalovány velké baterie a øídicí programy. Mù¾ete také pou¾ít generátor, díky tomu, ¾e nejen nouzové osvìtlení bude fungovat po mnoho hodin, ale èinnost mù¾e být dána i dal¹ím zaøízením, podobným poèítaèùm nebo nìkterým strojùm.