Nehody pohobu

Pøíèiny nehod se pravidelnì zkoumají, aby se sní¾ilo riziko jejich návratu. Výsledky výzkumu jednoznaènì ukazují, ¾e pøíèiny havárií jsou èasto velmi odli¹ným zpùsobem dohledu v oblasti bezpeènosti strojù. Problémy spojené se ¹patným pou¾íváním a provozem strojù se objevují kdykoli bìhem jejich ¾ivotnosti. Pracuje naposledy specifikace, stejnì jako úèel, výroba, provoz, údr¾ba, modifikace atd.

Certifikace strojù je v bodì eliminace nebezpeèí, která mù¾e na pracovi¹ti vzniknout. Stroje, které obdr¾í certifikáty, jsou testovány a testovány na jejich vhodnost pro výrobu. Výzkum zahrnuje jednotlivé akce a prvky. Zásada zapojení se ovìøuje a poskytuje popisy, které prospívají zamìstnancùm pøi správném pou¾ívání organizace a zaøízení. Potøeba osvìdèení organizací a nástrojù je z velké èásti zalo¾ena na naøízeních EU: platné smìrnice, vnitøní pøedpisy atd.

Pracovníci dùvìry a hygieny vìcí jsou ¹ance úèastnit se kurzu a cvièení od úrovnì certifikace strojù. Znalosti, výzkum a znalosti zorganizované v období existence tìchto výdajù a ¹kolení pøispívají k neustálému sni¾ování podílu nehod ve smyslu práce, jak smrtelné, tak zahranièní. Úèast v cirkulacích a cvièeních v oblasti certifikace strojù a nástrojù pøiná¹í zamìstnavatelùm celou øadu výhod. Vzdìlaní zamìstnanci jsou zárukou øádného vyu¾ívání instituce a péèe o normy ochrany zdraví a bezpeènosti.