Modelovani suchych vlasu

Moje sestra miluje hraní s vlasy, mù¾ete ji je¹tì mrknout, vyèesat ji také. Souèasnì je to skuteènì absorbováno, ¾e pokud chcete, aby celá vìc vypadala perfektnì, mù¾ete zlep¹it ¹òùrku ¹estkrát, poka¾dé, kdy¾ budete jíst vlasové doplòky nebo kolíky na vlasy. Miluje ¹kolní pøedstavení a konèí s nimi. Její poslední tvorba princezny Jartownie byla originální a potøebovala perfektní úèes a obleèení. V centrálním poøádku se moje maminka shromá¾dila kolem tuctu stuh s pásky, které se k nim pøipojily. Pozdìji ten nádherný jedenáctiletý mu¾ øekl ne, ne a ne jednou. V zámcích bych vypadal lépe ... a zaèalo to. Èas pøetaktování a jejich modelování. Vypadala krásnì jako dùle¾itá královna. Nicménì, kdy¾ ona spoleènì s aristokraty, ona zmìnila názor velmi rychle. Nechtìli vìdìt, ¾e uplynulo více ne¾ dvì hodiny od poèátku seznámení s podívanou. Najednou ... úplnì zmìnila vizi a v jejím stylu to zní trochu víc "ne, to se mi nelíbí, nic nepochybuji o princeznì, jí¾ ji velmi dává." Vynalezla nový úèes, pøitiskla si vlasy do role volné koky. Na svatbì, jak u¾ øekla vý¹e, u¾ máme zku¹enosti s øízením vlasù, tentokrát to ¹lo velmi hladce. Její matka byla na jedné stranì pøesvìdèena o nìkolika vìcech za pár minut.