Konektory odolne proti vybuchu

Oznaèení EX je speciální oznaèení, ochrana proti výbuchu, která je kombinována pro pøístroje a ochranné systémy nebo jejich fragmenty a je oblíbená.

V klubu s nejoblíbenìj¹ími bezpeènostními rozdíly na konci Evropské unie byl vydán názor na sjednocení stávajících pravidel v jednotlivých èlenských státech. Jednotné zákony umo¾òovaly velmi populární a silnìj¹í tok zbo¾í mezi zemìmi EU. Tak je tomu tak Smìrnice o novém pøístupu, která se ukázala jako klíèové øe¹ení pro zlep¹ení spolupráce mezi èlenskými zemìmi.Pro výbu¹né atmosféry a zaøízení, která jsou urèena pro praxi v souèasných oborech, je tøeba zmínit dva základní principy ATEX (z francouzské atmosféry výbu¹né- smìrnice 94/9 / EU ATEX95 Evropského parlamentu a Evropské rady (ze dne 23. bøezna 1994 o rozsahu harmonizace právních pøedpisù èlenských státù týkajících se zaøízení, strojù a ochranných systémù, které jsou ponechány na pracovi¹ti v blízkosti nebezpeèí výbuchu,- Smìrnice 99/92 / ES ATEX137 (ze dne 16. 12. 1999 upravující minimální pøání v oblasti ochrany a bezpeènosti lidí v pozicích, kde mù¾e výbu¹ná atmosféra splòovat.Ka¾dé potraviny EX by mìly být øádnì oznaèeny a mìly by projít øadou testù, které obsahují plán, aby se odstranila jakákoli výrobní vada. Smìrnice Evropské unie, které Polsko obdr¾elo v roce 2003, pøísnì vytváøejí a upøesòují zásady práce a význam tohoto typu zaøízení.Nothing about Atex problém najdete zde.