Koleni pro zakaznicke slu by pdf

Pokud jste vlastníkem jakéhokoli prodejního nebo stravovacího místa, víte velmi jasnì, ¾e rychlost zákaznického servisu je jedinou z nejdùle¾itìj¹ích úkolù, které musíte splnit. Nemù¾ete v¹ak hádat, ¾e dùle¾itým dùrazem na poslední aspekt není jen rychlost pøípravy objednávky, ale také samotné zavedení objednávky do stylu a to ve fiskální kapse.

Pokud jsou va¹e prostory vyzdobeny v bývalých nebo nìkolika pokroèilých nebo zastaralých pokladnách, tak poslední aspekt výraznì prodlu¾uje dobu slu¾by zákazníkùm, která je pøímo dosa¾ena k jeho naplnìní, a také jeho vadou se slu¾bami, které nabízíte!Na¹tìstí na trhu existuje stále velmi dobré zaøízení a stravovací prùmysl mù¾e èerpat z mnoha technologicky pokroèilých øe¹ení, která pøímo ovlivòují hodnotu poskytovaných slu¾eb! A nyní pomáháme s takovou prací, která pøijímá plán na zlep¹ení kvality gastronomických slu¾eb. Musíme Vám nabídnout nejrozvinutìj¹í èí¹níky a barmanské produkty - program Gastro Pos Demo.Jeho slu¾ba je nejen intuitivní, je to spí¹e iluze, ne¾ pracovat na tradièní fiskální pokladnì, tak¾e zamìstnanci nebudou schopni dosáhnout vìt¹ího obtí¾nosti pøi adaptaci na nová øe¹ení! Navíc celý program funguje v dotykovém systému a poskytuje tak tì¾ký a pøedev¹ím mnohem vìt¹í výbìr objednávek. Také identifikace èí¹níka vede k významnému technologickému pokroku a jednoduchosti pou¾ití, proto¾e se provádí zavedením kódu, který je pro danou osobu ideální, nebo dokonce jednodu¹eji pomocí speciální magnetické karty.Program Gastro Pos & nbsp; je definován jako "musí mít", pokud se staráte o u¾ivatelskou podporu na nejvìt¹í svìtové úrovni! Gastro Pos je pou¾íván a rád v síle renomovaných jídelních míst a vynikajících barù! Tak¾e nemyslete na chvíli a myslete si, ¾e va¹e místo povstane na vy¹¹í úroveò!