It system ochrany osobnich udaju

Systém enova 365 je software tøídy ERP, který byl vybudován v zaøízení ke zlep¹ení provozní efektivity spoleènosti. Podle údajù výrobce, systém enova 365 pou¾ívá více ne¾ osm tisíc polských firem!

Enova reaguje na mnohé potøeby tìchto podnikù.Multifunkènost pøejde k výbìru pøesnì po¾adované funkce. Modularita umo¾òuje provoz a omezení schopností systému, tak¾e je dùle¾ité pøejít od verzí a¾ po pokroèilé funkce.Systém umo¾òuje plnou mobilitu.Pracuje s sítí Windows 7 & nbsp; a vy¹¹ím a umo¾òuje podporu tabletu.Dal¹ími dostupnými mo¾nostmi jsou publikace va¹eho smartphonu vyhledávaná webovým prohlí¾eèem.Systém umo¾òuje plnou péèi a plnìní úkolù.Operátoøi jsou pøidìleni z aplikaèního stavu. Stav úlohy lze kdykoli ovìøit. Tím se vyhnout prostojùm v knize a dosáhnu chybných dokumentù.

Systém enova je dodáván ve tøech typech.1. Standardní nákup licencí - stává se majetkem klienta spolu s návrhem na jeho aktualizaci. Tato mo¾nost je ideální pro spoleènost, která vyu¾ívá dotace nebo leasing.2. Pronájem softwaru - poplatek se hradí pøi organizaci pøedplatného za nemovitost z vybraných systémových modulù. Perfektní øe¹ení pro malé a støední firmy.3. Pronájem stylu a infrastruktury - celá slu¾ba je navr¾ena dodavatelem. Komponenty jsou pronajaty spoleènì se serverem, aktualizacemi a zálohami. Metoda je pøipravena okam¾itì zaèít! & Perfektní øe¹ení pro chrasty, které nechtìjí investovat do IT zaøízení.

SpartanolSpartanol - Efektivní řešení pro okamžitou hromadnou výstavbu!

Enova systém byl získán spoleèností Soneta sp. Z o.o.Spoleènost byla zalo¾ena v roce 2002 a díky vyu¾ití odborných informací a dobrých slu¾eb dosáhla tr¾ního úspìchu.Posláním spoleènosti Soneta je prodávat software, díky nìmu¾ mají pøátelé a mu¾i nejvy¹¹í energii v pou¾ívání informaèních technologií nezbytných k dosa¾ení obchodního úspìchu.Spoleènost je spoleèensky zapojena a usnadòuje takové nadace jako "Wiosna" nebo "Mimo wszystko Anna Dymnej".