It system lekarny

Mnoho na¹ich spoleèností se specializuje na prodej a instalaci IT systémù pro provozování stravovacích a hotelových a stravovacích zaøízení. V závislosti na zpùsobu podnikání existují øe¹ení pro mladý byt, stejnì jako pro vìt¹í restauraèní øetìzec. Øe¹ení se budou li¹it od sebe ve vztazích, a» u¾ musíme brát s & nbsp; kavárna, pizzerie, hotelová restaurace, a to s rychlým servisem. Systémy pro gastronomii jsou stále populárnìj¹í. Ménì a ménì èasto mù¾eme získat gastronomický èlánek, který není ¾ádný software podpory prodeje.

POS systém je stejný mezi nejmodernìj¹ími aplikacemi pro provozování stravovacích zaøízení. Ve velkých polských mìstech je sí» povìøených zástupcù. Kromì toho nabízejí slu¾by a servis pro obì polské jednotky, stejnì jako slu¾by, které v rámci individuální struktury nebo fran¹ízy mají mnoho gastronomických faktorù v celé na¹í oblasti.

Zde je pøíklad modelu IT infrastruktury pro stravovací jednotku:

Je navr¾en tak, aby komponenty umo¾òovaly u¾ivateli maximální u¾itek. Jejich integrace a instituce na druhé základnì má za následek vy¹¹í efektivitu, lep¹í slu¾by zákazníkùm, snaz¹í reporting a poèítání jednotky, bez ohledu na to, zda se jedná o jedinou restauraci nebo samotný øetìzec restaurací.

V poslední dobì zámìrnì nedáme jméno, na kterých programech zalo¾íme návrh adresovaný danému klientovi. Pøedpokládejme, ¾e øe¹ení je zalo¾eno na kombinovaném systému, který zajistí jak èí¹níka, tak i èí¹níka, stejnì jako celkovou správu zásob. V závislosti na práci mù¾e program pracovat s dotykovým terminálem a také s èteèkou magnetických karet, èí¹níkovým voucherem, ¹upinami, voucherem a fakturaèní tiskárnou, fiskální tiskárnou, ¹uplíkem, nápojovým automatem apod. V¹echny práce fungují v operaèním systému MS Windows, v malých nebo na specifickém místì pomocí standardního PC vybavení.