Informaeni system cepik

Prostøednictvím stále se rozvíjející globalizace a doprovodné internacionalizace v¹ech aspektù spoleèenského ¾ivota dosahuje potøeby pøizpùsobit jednotlivé èlánky domácím trhùm, na kterých hodlají existovat. Tato implementace jsou urèena témìø ve v¹ech oblastech, zejména v prùmyslu a IT. V pøípadì mnoha technologických produktù se toto pøizpùsobení skládá z umístìní softwaru.

Jedná se tedy o soubor aktivit, jejich¾ úkolem je pøizpùsobit urèitý materiál specifikám daného trhu. Za prvé staví na vytvoøení tzv. Místní verze softwaru tím, ¾e pøekládá v¹echny výnosy, stejnì jako vytváøí samostatnou dokumentaci, a to i pro vybranou zemi. Èasto, kromì obvyklých pøekladových procesù, je zapotøebí zavést vlastní metrické a datovací systémy, které budou v souladu se souèasnými základy trhu.Proces, který se èasto oznaèuje jako symbol L10n, také probouzí vytvoøení samostatné verze webové stránky konkrétní slu¾by, která by zahrnovala její dostupnost pro obèany nových zemí. Jedná se o poslední práci, která je mimoøádnì nezbytná, zejména pøi otevøení velké znaèky na zahranièních trzích. K tomu, aby byly zhotoveny do profesionálního a vhodného typu, musí vzít v úvahu celou øadu faktorù, vèetnì, ale nikoliv výhradnì, jednotlivých frází pou¾ívaných v konkrétním regionu a dokonce i vybraných dialektù. Správnì provedené metody nejen¾e zvý¹í dostupnost slu¾by, ale také povedou k image spoleènosti.