Hutnictvi a lisovani pp

V souèasné dobì je hutnictví vìcí, která není jen procesem tváøení a zakládání plastù, ale zabývá se také studiem struktur v makro tøídì. Poslední plán obvykle zahrnuje experimenty na metalografických mikroskopech.

Mikroskopie je nìco, co se objevilo pøed nìkolika stovkami let. Nicménì, jen v závislosti na novém typu mikroskopù zaèala být metalurgie. V souèasných fázích jsou potøebné bìhem knihy s technickými èlánky. Metalografické mikroskopy jsou v této oblasti nejoblíbenìj¹í, které se mimo jiné zabývají studiem kovových defektù a jejich prùlomù. To je pak zobrazovací technika, která se provádí na neprùhledných vzorcích. Pro metalografické mikroskopy mù¾eme mimo jiné uvést elektronové mikroskopy, které dávají pozornost strukturám v atomovém období a svìtelným mikroskopùm, které vykazují men¹í zvìt¹ení. Pozorování provádìná s vyu¾itím tìchto nástrojù jsou obzvlá¹tì dùle¾itá, proto¾e díky tomu jsme schopni detekovat novou metodu mikrotrhlin v dokumentu nebo jejich iniciaci. Je také mo¾né vypoèítat fázový pøíspìvek, stejnì jako pøesné stanovení jednotlivých fází. Díky tomu mù¾eme také odhadnout poèet a zpùsob vmìstkù a navíc mnoho nových dùle¾itých komponent z metalurgického hlediska. Napøíklad èasto mikroskopická pozorování novì vytvoøeného materiálu umo¾òují hluboké pozorování materiálové struktury, díky které se v perspektivì mù¾eme vyhnout mnoha ne¾ádoucím poruchám.

Pou¾ití metalografických mikroskopù je nesmírnì dùle¾ité, proto¾e díky tomu snadno nalezneme defekty v materiálu. V¾dy pamatujte, ¾e manipulace s tímto standardem nábytku je nebezpeèná. Od souèasného zaèátku experimentu by na nìm mìly provádìt pouze kvalifikované osoby.