Globalizace liberalizace etiky

Výuka cizích jazykù je smlouvou v novém svìtì. V souèasné dobì jsou po¾adovány nejen anglicky, ale i jiné styly, pokud hledáme práci. Ve skuteènosti je obtí¾né najít povolání, v nìm¾ není jazyk u¾iteèný. Je to proto dùsledkem otevøenosti Evropy a svìta. Globalizace je pochybností o mnoha výhodách.

Umo¾òuje rychlý tok dat mezi lidmi, který je vzdálen zhruba desítky kilometrù od sebe, dává také pøíle¾itost najít si roli na mnoha místech po celém svìtì. Zjevuje se v¹ak, ¾e má stále temné stránky. V dùsledku globalizace, ani¾ bychom opustili samostatnou zemi, jsme nuceni získat urèité dovednosti, které by nepotøebovaly víc ne¾ pøed deseti lety. A samozøejmì, napøíklad, kdy¾ mana¾erù hotelù hledají zamìstnance, témìø v¾dy vy¾adují výuku angliètiny. To mù¾e být pro nìkteré lidi neobvyklé, proto¾e i ka¾dodenní èinnosti, jako je èi¹tìní, èasto vy¾adují schopnost mluvit cizím jazykem. Hotely, zejména v mnoha mìstech, jsou nav¹tìvovány mnoha cizinci a slu¾ba, bez ohledu na to, co dìlá, chce být v bytì, aby s nimi komunikoval. Ano, ostatní jazyky jsou v ka¾dodenním pou¾ívání, ale vìt¹ina lidí je krátce uká¾e. Mnozí mù¾ou komunikovat v cizím jazyce, i kdy¾ to pøesnì nevìdí. Proto máme nìjaký specializovaný text, který chceme pøelo¾it, najít ideální osobu není tak jednoduché. Pokud pøedlo¾í doklad o právním pøekladu, je nezbytnost mnoha odborných pojmù, které obsahují cizí i pro mnoho pøekladatelù. Nemìlo by to být pøekvapující, proto¾e pravdìpodobné právní nebo zdravotnické pojmy jsou pro nìkteré Poláky dokonce tajné, dokonce i v jejich mateøském jazyce. Proto nelze oèekávat, ¾e budou znát své ekvivalenty v nìmèinì nebo angliètinì. Cílené vzdìlávání je nutné naposledy.