Generalni sekretariat rady eu

Sekretariát je témìø ve v¹ech spoleènostech a pracovních místech, proto¾e díky tomu je pøijatelný dobrý obìh dokumentù potøebných pro øízení celé organizace. Oèekává se, ¾e bude fungovat sekretariát, který je v souèasné dobì vhodný pro moderní komunikaèní metody, stejnì jako splnìní po¾adavkù z hlediska efektivního a tìsného toku informací.

Pro tajemníka je nejvhodnìj¹ím øe¹ením poèítaèový program, proto¾e výraznì zlep¹uje úèinnost knihy s písmeny. Speciální software pro sekretariát mù¾e být øada funkcí, z nich¾ stojí za zmínku:• záznamy dokumentù (napø. Objednávky, nabídky, stí¾nosti, dokumenty zamìstnancù,• Rejstøík korespondence (pøíchozí a uzavírací,• registr nákupních a prodejních faktur,• Rejstøík dodavatelù,• Adresáø interních kontaktù,• elektronický adresáø (s mo¾ností adresování obálek,• harmonogram schùzek,• Vzory dopisù a dokumentù.S plánem, dospìlý pro sekretáøskou práci, je pøedev¹ím schopen najít velmi silný text a ve¹kerou korespondenci, a to díky øádným registrùm s automatickou vyhledávací funkcí. Díky programu dochází ke zmìnì cirkulace interních dokumentù v názvu, co¾ má rozhodující význam pro firmy s rozsáhlou výstavbou a výjimeèným poètem zamìstnancù. Vytváøení dokumentù a odeslání nespoèetných èástí korespondence také pøestává být problémem. Tento multifunkèní nástroj mù¾e být pøinucen k potøebám ka¾dé instituce a zpùsobu, jakým je sekretáøka. A co je nejdùle¾itìj¹í, díky elektronickému ukládání dokumentù mù¾ete výraznì sní¾it mno¾ství papíru pou¾itého ve firmì a poèet poøadaèù.