Gamete semen banka

Spermie spermie je pole, ve kterém je umístìna sperma dárcù. Vy¾adují splnìní specifických kritérií. Za prvé, v jejich spermiích by mìlo být dost spermií (minimálnì 40 milionù na 1 mm s pomìrnì vysokou mobilitou. Dárce musí ¾ít dobrým fyzickým zpùsobem, existovat ve vìku 35 let a nemít ¾ádné genetické onemocnìní.

Kromì toho hodnocení závisí na jeho vývoji, barvì tìla, barvì oèí a vlasù a co je zajímavé, vzdìlání (minimální prùmìr. Podle práva EU jsou spermie vystaveny bez licenèního poplatku. Platí se pouze odmìna za vynalo¾ené náklady, napø. Pøístup (max. 700 PLN.Prvním kvalifikaèním obdobím dárce je podrobný rozhovor, bìhem nìho¾ mu daný sdìluje øadu otázek o jeho sexuálním bytì, minulých vadách a rodinných formách. Pozdìji jsou jeho vady testovány v kontrolním projektu, není nositelem infekèních onemocnìní (napø. HIV, dostává semeno a uretrální tampon. Pokud bude ka¾dá podmínka provedena, sperma vstoupí do spermie po dobu ¹esti mìsícù. Teprve po posledním období se pøedpokládají dal¹í testy, na jejich¾ základì jsou spermie smìrovány do specifických postupù. Dárce musí podepsat pøíslu¹nou smlouvu s bankou - klinika musí plnì vìnovat pozornost skuteènému skladování spermatu. V polském regionu je praxe darování spermií obvykle známá, a proto není materiál zcela znièen.Pravdìpodobnì mít teoretickou banku. V¾dy na opatøení polského práva, osamìlé dámy nemohou pou¾ívat sperma banky pro pomoc (dítì musí být staré a matka na jeho sílu. Nejèastìji jsou klienty takových klinik sterilní páry a hosté, kteøí nesou genetická onemocnìní, která nechtìjí nabízet svým synùm.