Ekonomicke aktivity gdaoskeho

LED nouzové osvìtlení se pou¾ívá v obou støedních objektù, jak kromì ¹irokých veøejných budov a nemocnic, prùmyslových objektù a prùmyslových aplikací. Moderní osvìtlovací systémy zahrnují nouzové evakuaèní osvìtlení, osvìtlení únikové cesty, osvìtlení pro správnou hrozbu, panické osvìtlení a svìtelných zón pìkné rezerv. Evakuace nouzové osvìtlení LED moduly, které bylo ve struktuøe a èasto kombinovány v kinech, nákupních center, restaurací, diskoték a sportovních hal.

Dany je celkovì charakteristický vzhled nouzového LED osvìtlení - zelená obdélníková lampa s piktogramem ukazujícím obrys dveøí a za ní bílý ¹íp a krásu, která bì¾í spolu s jejím smìrem. Znaèky na aktuálních verzích nouzového osvìtlení se li¹í tím, ¾e se strana setkává uvnitø bílého obdélníku symbolizujícího dveøe, zatímco bílá ¹ipka ukazuje smìr nouzového východu. Existují rùzné typy nouzového osvìtlení LED, i kdy¾ jsou obecnì rozli¹ovány pro nouzové nouzové osvìtlení a nouzové únikové osvìtlení. Je v¹ak tøeba zdùraznit, ¾e existující bezpeènostní znaèky jsou stále platné, ale novì instalované nouzové LED osvìtlení musí vzít v úvahu nové oznaèení.

Psoridex

Nouzové LED systémy nouzového osvìtlení jsou nutné v jakémkoli veøejném zaøízení a konec jejich instalace je nasmìrovat ka¾dého k bezpeènému øe¹ení v pøípadì evakuace. Ze souèasného smyslu by mìly být dobøe známy, a proto v evakuaèním svìtle je získána technologie LED, tj. Diody vyzaøující svìtlo, které produkují více svìtla s men¹í spotøebou energie. Jasné výhody svìtelných diod jsou nízká spotøeba energie, nízké napájecí napìtí, nízké energetické ztráty, malá rozmìry také èetná úèinnost, vysoká ¾ivotnost a vysoká hodnota jasu.