Eisty vzduch

ReActionReAction - První pomoc pro spolehlivou erekci!

Ka¾dý den, a to jak v místnosti, tak v dílnì, jsme obklopeni rùznými vnìj¹ími prvky, které jsou prospì¹né pro my¹lenku na¹eho osudu a blahobytu. Vedle základních podmínek, jako je: umístìní, teplota, vlhkost místa, vèetnì celého, musíme dìlat také s bohatými plyny. Vzduch, který dýcháme, neexistuje samozøejmì ve sto procent èistý, ale kontaminovaný. Pøed pra¹ností na stranì prachu jsme schopni chránit sebe tím, ¾e nosíme hry s filtremi, aèkoli jsou ve vzduchu jiné zneèi¹»ující látky, které se èasto obtí¾nì objevují. Jedná se pøedev¹ím o jedovaté plyny. Odhalte je obvykle dùle¾itým, ale díky strojùm, jako je senzor toxického plynu, který detekuje ¹kodlivé èástice ze vzduchu a varuje pøed jejich pøítomností, tak¾e nás uèí o nebezpeèí. Bohu¾el hrozba je hodnì zabijáka, proto¾e nìkteré látky, pokud je oxid uhelnatý bez zápachu a pravidelnì jejich pobyt v atmosféøe vede k vá¾nému po¹kození zdraví nebo ke smrti. Kdy¾ nás nebo jiné pierwastki detekovatelný detektorem, napøíklad sirovodík, který je patrný koncentrace obtí¾né a pøiná¹í rychlou paralýzu CO hrozí. Dal¹í jedovatý plyn je oxid uhlièitý, tak ¹patné, jako staré a amoniak - plyn je pøirozenì se vyskytující v této oblasti, i kdy¾ koncentrace ogromniejszym ohro¾ující pro obyvatelstvo. Senzory toxické prvky mohou také detekovat ozonu a oxid siøièitý, který je alkohol je vìt¹í ne¾ atmosféra a pamatovat touha po velkých èerpacích ploch se blí¾í k zemi - z, ¾e na poèátku, aby se, pokud jsme vystaveni tìchto tématech, senzory by mìly být umístìny na správné místo na vycítil nebezpeèí a øeknìte nám o tom. Jiné toxické plyny, které detektor mù¾e upozornit, jsou korozivní chlór stejnì jako vysoce toxický kyanovodík a snadno rozpustný ve vodì, nebezpeèný chlorovodík. Jak vidíte, stojí za to instalovat snímaè toxických plynù.