Du evni poruchy v leti

V dobì dokonce vy¹¹ího objemu dopravy informací a mezinárodních transakcí nebo samotných spoleèností, stále více dùle¾itou otázkou hrají v¹ichni pøekladatelé a lidé, kteøí zamìstnávají pøeklady dokumentù z jednoho jazyka do druhého. Rozli¹ujeme nìkolik typù finanèních nebo právních pøekladù, jako¾ i samotné pøekladatele, kteøí je dosahují.

Co se týèe prvního typu, tj. Pøísahy, jsou vedeny soudními pøekladateli, kteøí jsou také tzv dùvìra veøejnosti. Pøeklad této normy je vy¾adován u soudních dokladù, procesních dokladù, ¹kolních dokladù, osvìdèení, spisù o obèanském stavu, osvìdèení a navíc dal¹ích oficiálních a externích dokumentù.

Pak rozli¹ujeme specializované pøeklady. Zvlá¹tní dovednosti a externí certifikáty jsou pro pøekladatele doporuèeny. Ale tým nebo výjimeèný pøekladatel, který je fascinován pøekladem tìchto zpráv, by mìl být specialistou nebo mít titul v konkrétním oboru. Vedle souèasného modelu by takový tým mìl zahrnovat konzultanty a korektory, jako jsou právníci, IT specialisté nebo in¾enýøi.

Obecnì platí, ¾e pøeklady mohou platit prakticky pro ka¾dou oblast ¾ivota. Pøi tom je v¹ak dùle¾ité poznat spoustu nejlevnìj¹ích z nich, pro které existuje nejpravdìpodobnìj¹í poptávka. Existují proto typické právní texty, jako jsou smlouvy, dopisy o úmyslu, rozsudky, notáøské listiny, záruky z obchodù.Pak mù¾ete rozli¹it ekonomické a bankovní pøeklady, obecnì ekonomické. Patøí sem v¹echny zprávy, cíle a výzvy k financování EU, podnikatelské plány, úvìrové dohody, bankovní pøedpisy atd.

V¹echny obchodní dokumenty, jako jsou doklady o pøepravì a nákladu, reklamní a marketingové materiály, celní pøedpisy, v¹echny stí¾nosti a navíc dohody EU, jsou vy¹koleny.

Kromì toho se èasto nacházejí technické a IT publikace, napø. Pokyny k strojùm a nástrojùm, prezentace, zprávy, materiály z úrovnì stavby, lokalizace softwaru, technická dokumentace a u¾ivatelské pokyny k poèítaèùm.

Pamatujeme si také na výsledku lékaøských textù, napø. Klinické dokumentace, záznamù o pacientech, seznamy zdravotnické a laboratorní vybavení, vìdecké texty, souhrnù údajù o pøípravku, reklamy a èlánky s drogami obalù, evidence dokumentace nových lékù.